bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:35 AM | Lần xem 806 | Lần tải 87
  • Download images Bài tập lập trìn Windows với C++ Win32
  • Download images Bài tập lập trìn Windows với C++ Win32
  • Download images Bài tập lập trìn Windows với C++ Win32
  • Download images Bài tập lập trìn Windows với C++ Win32
  • Download images Bài tập lập trìn Windows với C++ Win32
Môn học Lập trình trên Windows
Bài tập thực hành – Phần 1
Thời gian thực hiện: 02 tuần
---oOo---
Chương 1: Lập trình bằng thư viện WIN32 API
1.
Làm quen với 1 chương trình C viết trên thư viện API
a.
Phần 1:
-
Sử dụng VC++ 6, dùng chức năng New project, chọn loại project “Win32 Application”
-
Chọn chức năng “A typical Hello World !” application
-
Hoàn tất tạo project, biên dịch và chạy thử nghiệm chương trình
.
Phần 2:
-
Thay đổi tiêu đề của của sổ thành “Chuong trinh C/Win32 API”
-
Thay đổi nội dung hiển thị trên vùng client của cửa sổ thành:
“Day la chuong trinh dau tien…
… viet bang VC++…
… tren HDH Windows…
… bang thu vien API. “
2.
Tài nguyên của chương trình:
Lấy chương trình kết quả của bài tập 1, thực hiện tiếp:
a.
Phần 1:
-
Thay đổi biểu tượng của chương trình
-
Thay đổi con trỏ chuột
-
Thay đổi nội dung của hộp thoại “About”
.
Phần 2:
-
Bổ sung thêm vào menu “File” các mục sau: New, Open, Save
-
Thêm mới 1 menu popup “Edit” với các item sau: Undo, Cut, Copy, Paste, Select all
-
Mỗi menu item đều có phím tắt tương ứng
3.
Lập trình sự kiện:
Lấy chương trình kết quả của bài tập 2, thực hiện tiếp:
a.
Phần 1:
-
Khi user chọn menu item, hiển thị dialog box thông báo:
“Ban vua chon chuc nang XXXX”
-
Khi user thoát chương trình, hiển thị dialog box hỏi xác nhận
.
Phần 2:
-
Khi user click mouse trái/phải, hiển thị dialog box thông báo:
c.
Phần 3:
-
Trước khi cửa sổ chương trình được hiển thị, hãy thể hiện 1 message-box ghi lời
giới thiệu chương trình:
© 2006, Nguyen Tri Tuan – Khoa CNTT ĐH.KHTN. TP.HCM
1/2
4.
Xử lý thông điệp WM_PAINT
-
Tạo một “Win32 Application”.
-
Vẽ trên vùng client một hình tròn có tâm chính giữa vùng client, bán kính 200 pixel
-
Cập nhật lại vùng client thông qua message WM_PAINT để luôn hiên thị hìn tròn
trên màn hình
5.
Xây dựng hộp thoại (Dialog-box)
Thiết kế 1 hộp thoại như hình bên.
-
“Danh sach” là 1 list-box, dùng chứa họ tên
-
Control “Ho ten” là 1 edit-text. Khi nhập
vào control này, sẽ enable nút “Them”. Nếu
không có data trong control này, nút
“Them” bị disabled
-
Control “Them” là 1 push-button. Khi nhấn
sẽ add họ tên trong edit-text vào danh sách
-
Control “Xoa” là 1 push-button. Bình
thường bị disabled. Chỉ được enabled khi
chọn 1 phần tử trong list-box “Danh sách.
Nhấn nút “Xoa” sẽ xoá phần tử đang chọn
a khỏi list-box
-
“Xoa tat ca” dùng để xoá toàn bộ nội dung list-box
6.
Sử dụng hàm Callback
Thiết kế 1 hộp thoại như hình vẽ sau.
Nút “Read font” sẽ đọc tất cả font chữ của hệ
thống và add tên font vào trong list-box “List
fonts”.
7.
Sử dụng bộ định giờ (Timer)
a.
Phần 1:
-
Viết chương trình có 1 cửa sổ giao
diện, kích thước 300x100 pixel,
không menu, chỉ có Close button
(hình vẽ)
.
Phần 2:
-
Định nghĩa 1 bộ định giờ, với chu kỳ 1 giây
-
Ứng với thông điệp WM_TIMER, hiển thị giờ hiện tại lên cửa sổ giao diện (hình vẽ)
-
Khi kết thúc chương trình (Close window), huỷ bộ định giờ
c.
Phần 3:
-
Tạo lập font chữ, dùng font Arial, size = 28
-
Sử dụng font đó để hiển thị giờ (hình vẽ)
- Hết phần 1 -
© 2006, Nguyen Tri Tuan – Khoa CNTT ĐH.KHTN. TP.HCM
2/2
Môn học Lập trình trên Windows
Bài tập thực hành – Phần 2
Thời gian thực hiện: 02 tuần
---oOo---
Chương 2: Lập trình bằng MFC
1.
Làm quen với 1 chương trình C viết bằng thư viện MFC
a.
Phần 1:
-
Sử dụng VC++ 6, dùng chức năng New project, chọn loại project “MFC AppWizard (exe)”
-
Chọn loại ứng dụng “Single document”
-
Hoàn tất tạo project, biên dịch và chạy thử nghiệm chương trình
.
Phần 2:
-
Thay đổi biểu tượng của chương trình
-
Thay đổi con trỏ chuột
-
Thay đổi nội dung của hộp thoại “About”
c.
Phần 3:
-
Khi user click mouse trái/phải, hiển thị dialog box thông báo:
“Ban vua nhan mouse trai [phai], tai toa do X=, Y=”
2.
Hint cho menu item:
Lấy chương trình kết quả của bài tập 1, thực hiện tiếp:
-
Tạo Hint cho mỗi menu item trong chương trình
-
Các chuỗi Hint được mô tả trong RC
3.
Một chương trình soạn thảo văn bản đơn giản
-
Tạo ứng dụng MFC ở chế độ “Single document”
-
Khi user chọn chức năng “New” tạo 1 cửa sổ soạn thảo EDIT trong vùng client
của cửa sổ giao diện chính
-
Xử lý WM_SIZE để kích thước của cửa sổ soạn thảo EDIT luôn trùng khớp với
kích thước vùng client của cửa sổ giao diện chính
-
Thực hiện các chức năng: Open, Save, Save as, Undo, Cut, Copy, Paste (xử lý trên
file .TXT)
4.
Một chương trình quản lý đơn giản
-
Tạo ứng dụng MFC ở chế độ “Dialog based”
-
Màn hình giao diện gợi ý như hình vẽ
-
Chương trình cho phép nhập và lưu thông tin lý lịch của các nhân viên. Dữ liệu
được lưu vào file nhị phân dạng record.
© 2006, Nguyen Tri Tuan – Khoa CNTT ĐH.KHTN. TP.HCM
1/2
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:35 AM

Tổng hợp một số bài tập về lập trình trên môi trường windows(sử dụng ngôn ngữ C++ Win32) được giảng dạy tại Khoa Công nghệ thông tin - ĐH Khoa học tự nhiên Tp Hồ Chí Minh.


.pdf 769774.pdf
Kích thước: 528.64 kb
Lần tải: 0 lần
Download