bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:35 AM | Lần xem 656 | Lần tải 41
  • Download images Bài tập định khoản Kế toán ngân hàng
  • Download images Bài tập định khoản Kế toán ngân hàng
  • Download images Bài tập định khoản Kế toán ngân hàng
  • Download images Bài tập định khoản Kế toán ngân hàng
  • Download images Bài tập định khoản Kế toán ngân hàng

_BÀI TẬP ĐỊNH KHOẢN KẾ TOÁN NGÂN HÀNG_
Bài 1: Ngày 17/7/2007, khách hàng N đến gửi tiết kiệm định kỳ 3 tháng, với số tiền 150
triệu đồng, trả lãi đầu kỳ. Lãi suất 0.68% trên 1 tháng. Xử lý kế toán trong những trường
hợp sau:
a) Ngày 17/10/2007, khách hàng mang sổ tiết kiệm đến để tất toán.
) Ngày 20/9/2007, khách hàng đến rút trước hạn, ngân hàng chỉ trả lãi với lãi suất là
0.2%/tháng.
Giải
- Số tiền khách hàng thực tế gửi vào ngân hàng là:
150 / (1+ 3 * 0.68%) = 147.001176 triệu đồng
- Như vậy, số tiền lãi mà khách hàng đã được nhận trước là:
150 - 147.0012 = 2.9988 triệu đồng
Nợ 1011
: 147.001176 triệu đồng
Nợ 388
: 2.9988 triệu đồng
Có 4232.3 tháng.N :150 triệu đồng
- Hàng tháng, phân bổ lãi vào chi phí:
Nợ 801
: 0.9996 triệu đồng
Có 388 : 0.9996 triệu đồng
a) Trường hợp khách hàng đến rút tiền đúng kỳ hạn:
Nợ 4232.3 tháng.N
:150 triệu đồng
Có 1011
:150 triệu đồng
) Trường hợp khách hàng rút trước hạn:
Khi đó ngân hàng sẽ tính lãi không kỳ hạn trên số tiền thực tế gửi vào. (từ 17/7/2007 đến
20/9/2007: 65 ngày)
- Số tiền lãi là:
147.0012 * 0.2% * 65 / 30 = 0.637 triệu đồng
- Số tiền khách hàng nhận được vào ngày 20/9/2007 là:
150 + 0.637 - 2.9988 = 147.6382 triệu đồng
Ở đây, ta thấy xảy ra hai trường hợp:
=> http://khongphaixoan.blogspot.com
1
1) Nếu tại thời điểm này, Ngân hàng đã phân bổ lãi vào chi phí cả 3 tháng, như vậy, ta hạch
toán ngược lại để làm giảm chi phí.
Nợ 4232.3 tháng.N :150 triệu đồng
Có 1011
:147.6382 triệu đồng
Có 801
:2.3618 triệu đồng (2.9988-0.637)
2) Nếu ngân hàng mới chỉ phân bổ lãi vào chi phí trong 2 tháng đầu. Lúc này, tài khoản 801
đang có số dư nợ là 0.9996 * 2 =1.9992 triệu đồng, và tài khoản 388 có số dư nợ là 0.9996 triệu
đồng.
Ta hạch toán như sau:
Nợ 4232.3 tháng.N : 150 triệu đồng
Có 1011
: 147.6382 triệu đồng
Có 801
: 1.3622 triệu đồng (1.9992-0.637)
Có 388
: 0.9996 triệu đồng
Bài 2: KH M vay 2000 lượng vàng trong 3 tháng. GV tại thời điểm hiện tại là 12,5
trđ/lượng. Trả lãi từ TKTGTT vào cuối kỳ. LS: 0,5%/tháng. GV vào CK là 11 trđ/ lượng.
NH tính lãi dự thu với mức giá 13trđ/ lượng.
Giải
Khi cho khách hàng vay:
Nợ 2141.M : 25 000 triệu đồng
Có 1051
: 25 000 triệu đồng
Ngân hàng dự thu lãi từng tháng:
- Tháng thứ I:
Nợ 3942
: 130 triệu đồng
Có 702
: 130 triệu đồng
- Tháng thứ II:
Nợ 3942
: 130 triệu đồng
Có 702
: 130 triệu đồng
- Tháng thứ III:
Nợ 3942
: 130 triệu đồng
Có 702
: 130 triệu đồng
=> http://khongphaixoan.blogspot.com
2
Tổng lãi dự thu:
130 tr x 3th = 390 triệu đồng.
Lãi thực thu:
2000 x 11tr x 0,5% x 3 = 330triệu đồng.
KH trả nợ gốc:
Nợ 1051
:
22 000 triệu đồng (2000 x 11)
Nợ 632
:
3 000 triệu đồng (2000 x 1,5)
Có 2141.M
: 25 000 triệu đồng
KH trả lãi:
- Nợ 4211 : 330 triệu đồng
Có 3942 : 330 triệu đồng
- Nợ 702
: 60 triệu đồng
Có 3942 : 60 triệu đồng
Bài 3: Tại 1 NH X, doanh nghiệp A có hạn mức tín dụng trong quý 3/2007 là 500 trđ.
Trong quý 3/2007 có các nghiệp vụ:

7/7/07: DN A đến rút tiền vay 150trđ dư nợ: 150trđ HMTD còn: 350trđ.

25/7/07: DN A đến rút tiếp 150trđ dư nợ: 300trđ HMTD còn: 200trđ.

31/7/07: DN A trích toài khoản tiền gửi của mình tại NH X để trả lãi

15/8/07: DN A đến rút tiếp 200trđ dư nợ: 500trđ HMTD còn: 0đ.

31/8/07: do làm ăn có lãi nên
DN A đem tiền mặt lại NH X để trả hết lãi trong
tháng 8 và trả luôn nợ gốc.
(Vì đây là hình thức cho vay theo HMTD nên NH X quy định
DN A phải trả lãi hàng
tháng). Cho biết lãi suất 1.5%/tháng.
Giải
Ta có thể hạch toán các nghiệp vụ trên tại NH X như sau:
Ngày 7/7:
Nợ 2111.DN A
: 150 triệu đồng
Có 1011
: 150 triệu đồng
Ngày 25/7:
Nợ 2111.DN A
: 150 triệu đồng
Có 1011
: 150 triệu đồng
=> http://khongphaixoan.blogspot.com
3
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:35 AM

Bài tập định khoản Kế toán ngân hàng

768477.pdf
Kích thước: 488.6 kb
Lần tải: 0 lần
Download