bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:40 AM | Lần xem 301 | Lần tải 15
  • Download images Bài tập chứng khoán
  • Download images Bài tập chứng khoán
  • Download images Bài tập chứng khoán
  • Download images Bài tập chứng khoán
  • Download images Bài tập chứng khoán
Bài tập chứng khoán.
Câu 1: Nếu có một nhà
đầu
tư dang tìm kiếm cơ hội đầu tư
một
khoản
vốn
lớn
vào
lĩnh
vực
chứng
khoán,
nhà
đầu

này
sẵn
sàng chấp
nhận
ủi ro
với
mục
tiêu
gia
tăng
quy

vốn
trong
tương
lai.
Vậy
nhà
đầu

này
nên
lựa
chọn
loại
chứng khoán nào sau đây:
A.
Cổ
phiếu
phổ
thông (
Common stock).
B.
Cổ
phiếu thu
nhập
(income stock).
C.
Cổ phiếu có chất lượng tốt
(blue chip stock).
D.
Cổ
phiếu
tăng
trưởng (
growth stock).
Câu 2: Trong một cuộc
họp
thường
niên
của
đại
hội
đồng
cổ
đông
tại
một
công
ty
cổ
phần

9
ứng cử
viên
vào
hội
đồng
quản
trị,
một
nhà
đầu

đang nắm giữ 1000 cổ phần tại
công ty
này

thể

tối
đa
cho mỗi ứng cử viên bao nhiêu
phiếu
theo
phương
thức

phiếu cộng dồn.
A.
1000
B.
0
C.
4000
D.
9000
Câu
3:
Một
công
ty
phát
hành

đang
lưu
hành
một
loại
cổ
phiếu
ưu
đãi
không
cộng
dồn
cổ
tức
(non-
cumulative
prefe
ed
stock),
cố
tức
được
trả
mỗi
năm

1000đ
cho
mỗi
cổ
phần.
Nếu
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:40 AM

Bài tập trắc nghiệm chứng khoán.
.pdf 776622.pdf
Kích thước: 182.17 kb
Lần tải: 0 lần
Download