bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:39 AM | Lần xem 3591 | Lần tải 708
  • Download images Bài tập C và C++ ( có lời giải)
  • Download images Bài tập C và C++ ( có lời giải)
  • Download images Bài tập C và C++ ( có lời giải)
  • Download images Bài tập C và C++ ( có lời giải)
  • Download images Bài tập C và C++ ( có lời giải)
CHƯƠNG 1
CÁC THAO TÁC VÀO RA CƠ BẢN VÀ
CÁC CÂU LỆNH CÓ CẤU TRÚC
1.1. CÂU HỎI
1. Cho biết số các bước lặp nhỏ nhất của câu lệnh while và lệnh do...while?
2. Giả sử s là một câu lệnh có cấu trúc và e1, e2, e3 là các biểu thức, có sự khác nhau
gì giữa đoạn mã:
for (e1;e2;e3)
s;
và đoạn mã:
e1;
while (e2) {
e;
e3;
}
2. Cho biết giá trị của x sau khi thực hiện câu lệnh sau:
fo
(x
=
0;
x
100,
x++)
;
3. Cho biết giá trị của x sau khi thực hiện câu lệnh sau:
fo
(ct
=
2;
ct
10;
ct
+=
3)
;
5. Có bao nhiêu ký tự X được in ra sau khi thực hiện đoạn mã:
fo
(x
=
0;
x
10;
x++)
fo
(y
=
5;
y
0;
y--)
puts("X");
6. Cho biết điểm sai trong đoạn mã sau:
ecord
=
0;
while
(record
100)
{
printf(
"\nRecord
%d
",
ecord
);
printf(
"\nGetting
next
number..."
);
}
7. Cho biết điểm sai trong đoạn mã sau:
fo
(counte
=
1;
counte
10;
counter++);
printf("\nCounte
=
%d",
counte
);
8. Sự khác nhau giữa lệnh
eak và lệnh continue là gì?
9. Vòng lặp vô hạn là gì? làm thế nào để tạo nó?
10. Hai sự kiện gì làm kết thúc việc chạy chương trình?
1
11. Hàm exit() dùng để làm gì?
12. Câu lệnh làm cho điều khiển chương trình chuyển đến bước lặp kế tiếp trong một
lệnh lặp.
13. Câu lệnh chuyển điều khiển chương trình đến cuối vòng lặp.
14. Có điểm gì sai trong đoạn mã sau?
switch(
answe
)
{
case
'Y':
printf("You
answered
yes");
eak;
case
'N':
printf(
"You
answered
no");
}
15. Có điểm gì sai trong đoạn mã sau?
switch(
choice
)
{
default:
printf("You
did
not
choose
1
o
2");
case
1:
printf("You
answered
1");
eak;
case
2:
printf(
"You
answered
2");
eak;
}
16. Viết lại câu trên bằng cách dùng lệnh if.
17. Viết một vòng lặp vô hạn do...while.
TRẢ LỜI:
1. Số vòng lặp nhỏ nhất của lệnh while có thể thực hiện là 0 và số vòng lặp nhỏ nhất
của lệnh do...while có thể thực hiện là 1.
2. Không có sự khác nhau giữa hai đoạn mã trừ khi s chứa câu lệnh continue. Ví dụ
câu lệnh for sau đây sẽ lặp 4 lần và kết thúc nhưng câu lệnh while sẽ lặp vô hạn:
for (i = 0; i
if (i = =2) continue;
i = 0;
while (i
{ if (i = = 2) continue;
i++; }
3.
x = 100.
4. ctr = 11.
5. 50 ký tự X.
2
6. Chương trình không bao giờ dừng
7. Dấu ; không thể đặt cuối lệnh fo
8. Khi gặp lệnh
eak, việc xử lý sẽ lập tức thoát khỏi lệnh for, do...while hoặc while
chức lệnh
eak. Khi gặp lệnh continue thì bước lặp kế tiếp của vòng lặp sẽ thực hiện
ngay.
9. Vòng lặp vô hạn thực thi vĩnh viễn. Có thể tạo ra vòng lặp vô hạn bởi các câu lệnh
for, do...while, hoặc
while với điều kiện kiểm tra luôn đúng
10. Viêc thực thi chương trình sẽ kết thúc khi đạt đến cuối hàm main() hoặc khi hàm
exit() được gọi.
11. Hàm exit() làm kết thúc chương trình. Một giá trị phải được truyền cho hàm exit().
Giá trị này được trả về cho hệ điều hành.
12. continue;
13.
eak;
14. Không có gì sai.
15. Thiếu câu lệnh
eak sau trường hợp default.
16.
if(
choice
==
1
)
printf("You
answered
1");
else
if(
choice
==
2
)
printf(
"You
answered
2");
else
printf(
"You
did
not
choose
1
o
2");
17.
do
{
/*
các
câu
l•nh
*/
}
while
(
1
);
1.2. BÀI TẬP
Bài 1. Viết chương trình nhập dữ liệu cho các biến kiểu int, long int, float, chuỗi, sau
đó hiển thị ra màn hình.
#include
#include
void
main()
{
int
a;
long
int
;
float
x;
3
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:39 AM

Tài liệu là giáo trình về ngôn ngữ C/C++ theo từng chương và có bài tập để các bạn có thể luyện tập
.pdf 775712.pdf
Kích thước: 961.94 kb
Lần tải: 0 lần
Download