bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:40 AM | Lần xem 238 | Lần tải 9
  • Download images Bài giảng Xây dựng kế hoạch Marketing Online - Nguyễn Đình Trung
  • Download images Bài giảng Xây dựng kế hoạch Marketing Online - Nguyễn Đình Trung
  • Download images Bài giảng Xây dựng kế hoạch Marketing Online - Nguyễn Đình Trung
  • Download images Bài giảng Xây dựng kế hoạch Marketing Online - Nguyễn Đình Trung
  • Download images Bài giảng Xây dựng kế hoạch Marketing Online - Nguyễn Đình Trung

Xây
dựng
kế
hoạch
Marketing
Online
Xây
dựng
kế
hoạch
Marketing
Online

Biên
soạn:
Nguyễn
Đình
Trung

YM/Skype:
luckyandlove2006

Website:
http://hocinternetmarketing.vn/

Email:
admin@hocinternetmarketing.vn
Xây
dựng
kế
hoạch
Marketing
Online

1 Giới thiệu tóm tắt về kế hoạch

2 Phân tích môi trường bên ngoài

3 Phân tích môi trường bên trong

4 Phân tích ma trận SWOT

5 Lựa chọn mục tiêu marketing

6 Xây dựng sứ mệnh, thông điệp marketing

7 Chiến lược marketing online
sử dụng

8 Kế hoạch hành động

9 Ngân sách triển khai

10 Kiểm tra và đánh giá

11 Phụ lục
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:40 AM

Tham khảo tài liệu: Bài giảng Xây dựng kế hoạch Marketing Online - Nguyễn Đình Trung.Với bài giảng Xây dựng kế hoạch Marketing Online của Nguyễn Đình Trung các bạn sinh viên sẽ được cung cấp các kiến thức hữu ích khi học bộ môn Marketing Online. Bài giảng gồm các nội dung: Giới thiệu tóm tắt kế hoạch, phân tích môi trường bên ngoài, phân tích môi trường bên trong, phân tích ma trận SWOT,..., kiểm tra và đánh giá, phụ lục.
776349.pdf
Kích thước: 331.87 kb
Lần tải: 0 lần
Download