bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:35 AM | Lần xem 495 | Lần tải 14
  • Download images bài giảng toán rời rạc 1
  • Download images bài giảng toán rời rạc 1
  • Download images bài giảng toán rời rạc 1
  • Download images bài giảng toán rời rạc 1
  • Download images bài giảng toán rời rạc 1

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
- - - - - - -
- - - - - - -
SÁCH HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
TOÁN
RỜI
RẠC
Biên soạn : Ths. NGUYỄN DUY PHƯƠNG
Lưu hành nội bộ
HÀ NỘI - 2006
LỜI GIỚI THIỆU
Toán rời rạc là một lĩnh vực nghiên cứu và xử lý các đối tượng rời rạc dùng để đếm các đối
tượng, và nghiên cứu mối quan hệ giữa các tập rời rạc. Một trong những yếu tố làm Toán rời rạc
trở nên quan trọng là việc lưu trữ, xử lý thông tin trong các hệ thống máy tính về bản chất là rời
ạc. Chính vì lý do đó, Toán học rời rạc là một môn học bắt buộc mang tính chất kinh điển của các
ngành Công nghệ thông tin và Điện tử Viễn thông. Tài liệu hướng dẫn môn học Toán học rời rạc
được xây dựng cho hệ đào tạo từ xa Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông được xây dựng
dựa trên cơ sở kinh nghiệm giảng dạy môn học và kế thừa từ giáo trình “Toán học rời rạc ứng
dụng trong tin học” của Kenneth Rossen. Tài liệu được trình bày thành hai phần:
Phần I trình bày những kiến thức cơ bản về lý thuyết tổ hợp thông qua việc giải quyết bốn
ài toán cơ bản đó là: Bài toán đếm, Bài toán tồn tại, Bài toán liệt kê và Bài toán tối ưu.
Phần II trình bày những kiến thức cơ bản về Lý thuyết đồ thị: khái niệm, định nghĩa, các
thuật toán trên đồ thị, đồ thị Euler, đồ thị Hamilton. Một số bài toán có ứng dụng thực tiễn quan
trọng khác của lý thuyết đồ thị cũng được chú trọng giải quyết đó là Bài toán tô màu đồ thị, Bài
toán tìm đường đi ngắn nhất và Bài toán luồng cực đại trong mạng.
Trong mỗi phần của tài liệu, chúng tôi cố gắng trình bày ngắn gọn trực tiếp vào bản chất
của vấn đề, đồng thời cài đặt hầu hết các thuật toán bằng ngôn ngữ lập trình C nhằm đạt được hai
mục tiêu chính cho người học: Nâng cao tư duy toán học trong phân tích, thiết kế thuật toán và
èn luyện kỹ năng lập trình với những thuật toán phức tạp. Mặc dù đã rất cẩn trọng trong quá trình
iên soạn, tuy nhiên tài liệu không tránh khỏi những thiếu sót và hạn chế. Chúng tôi rất mong
được sự góp ý quí báu của tất cả đọc giả và các bạn đồng nghiệp. Mọi góp ý xin gửi về: Khoa
Công nghệ Thông tin - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.
Hà Nội, tháng 05 năm 2006
Chương 1: Những kiến thức cơ bản
PHẦN I: LÝ THUYẾT TỔ HỢP
CHƯƠNG I: NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN
Nội dung chính của chương này đề cập đến những kiến thức cơ bản về logic mệnh đề và lý
thuyết tập hợp. Bao gồm:
9
Giới thiệu tổng quan về lý thuyết tổ hợp.
9
Những kiến thức cơ bản về logic.
9
Những kiến thức cơ bản về lý thuyết tập hợp.
9
Một số ứng dụng của logic và lý thuyết tập hợp trong tin học.
Bạn đọc có thể tìm thấy những kiến thức sâu hơn và chi tiết hơn trong các tài liệu [1] và [2]
của tài liệu tham khảo.
1.1. GIỚI THIỆU CHUNG
Tổ hợp là một lĩnh vực quan trọng của toán học rời rạc đề cập tới nhiều vấn đề khác nhau
của toán học. Lý thuyết Tổ hợp nghiên cứu việc phân bố các phần tử vào các tập hợp. Thông
thường các phần tử của tập hợp là hữu hạn và việc phân bố chúng phải thoả mãn những điều kiện
nhất định nào đó tuỳ theo yêu cầu của bài toán nghiên cứu. Mỗi cách phân bố được coi là một
“cấu hình của tổ hợp”. Nguyên lý chung để giải quyết bài toán tổ hợp được dựa trên những
nguyên lý cơ sở đó là nguyên lý cộng, nguyên lý nhân và một số nguyên lý khác, nhưng một đặc
thù không thể tách rời của toán học tổ hợp đó là việc chứng minh và kiểm chứng các phương pháp
giải quyết bài toán không thể tách rời máy tính.
Những dạng bài toán quan trọng mà lý thuyết tổ hợp đề cập đó là bài toán đếm, bài toán liệt
kê, bài toán tồn tại và bài toán tối ưu.
Bài toán đếm: đây là dạng bài toán nhằm trả lời câu hỏi “có bao nhiêu cấu hình thoả mãn
điều kiện đã nêu?”. Bài toán đếm được áp dụng có hiệu quả vào những công việc mang tính chất
đánh giá như xác suất của một sự kiện, độ phức tạp thuật toán.
Bài toán liệt kê: bài toán liệt kê quan tâm đến tất cả các cấu hình có thể có được, vì vậy lời
giải của nó được biểu diễn dưới dạng thuật toán “vét cạn” tất cả các cấu hình. Bài toán liệt kê
thường được làm nền cho nhiều bài toán khác. Hiện nay, một số bài toán tồn tại, bài toán tối ưu,
ài toán đếm vẫn chưa có cách nào giải quyết ngoài phương pháp liệt kê. Phương pháp liệt kê
càng trở nên quan trọng hơn khi nó được hỗ trợ bởi các hệ thống máy tính.
5
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:35 AM

Tài liệu hướng dẫn môn học Toán học rời rạc được xây dựng cho hệ đào tạo từxa Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông được xây dựng dựa trên cơsở kinh nghiệm giảng dạy môn học và kế thừa từ giáo trình “Toán học rời rạc ứng dụng trong tin học” của Kenneth Rossen.

768647.pdf
Kích thước: 3.45 mb
Lần tải: 0 lần
Download