bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:42 AM | Lần xem 591 | Lần tải 17
  • Download images Bài giảng thị trường chứng khoán
  • Download images Bài giảng thị trường chứng khoán
  • Download images Bài giảng thị trường chứng khoán
  • Download images Bài giảng thị trường chứng khoán
  • Download images Bài giảng thị trường chứng khoán

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH
________
BÀI GIẢNG
THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
Đại học Thái Nguyên – Trường ĐH Kinh tế và QTKD
Trần Thu Phương
CHƯƠNG 1
TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
1.1 Khái niệm và chức năng của thị trường chứng khoán
1.1.1 Sự hình thành thị trường chứng khoán (TTCK)
Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, trong xã hội xuất hiện một số người cần tiền
cho mục đích tiêu dùng hay đầu tư, đồng thời cũng xuất hiện những người có tiền nhàn rỗi
tạm thời muốn cho vay để lấy lãi. Ban đầu, những người này thường tìm gặp nhau trực tiếp,
dựa trên quan hệ quen biết cá nhân để giải quyết nhu cầu về tiền vốn của mình. Sau đó, khi
cung và cầu về tiền vốn không ngừng tăng lên thì việc đi vay và cho vay trực tiếp dựa trên
quan hệ cá nhân tỏ ra không thể đáp ứng được nữa. Thực tế khách quan này đòi hỏi phải có
một thị trường cho cung và cầu về tiền vốn gặp nhau. Thị trường đó chính là thị trường tài
chính.
Thị trường tài chính là nơi diễn ra các hoạt động trao đổi, mua bán quyền sở hữu,
quyền sử dụng các nguồn tài chính thông qua những công cụ và phương thức giao dịch nhất
định. Thông qua thị trường tài chính, những nguồn vốn nhàn rỗi được huy động vào mục đích
tiêu dùng hay đầu tư nhằm mục đích nâng cao đời sống hay phát triển kinh tế.
1.1.2 Khái niệm thị trường chứng khoán
TTCK là nơi diễn ra các hoạt động trao đổi, mua bán, chuyển nhượng các loại chứng
khoán nhằm mục đích sinh lợi, qua đó thay đổi chủ thể nắm giữ chứng khoán. TTCK là một
ộ phận của thị trường vốn (thị trường tài chính dài hạn). Vị trí của TTCK trong hệ thống
TTTC được biểu thị qua sơ đồ sau:
Thị trường tài chính
TT tài chính ngắn
hạn
(Thị trường tiền tệ)
TT tài chính dài
hạn
Thị trường vốn
TT vay nợ dài
Thị trường chứng
hạn
khoán
Thị trường chứng khoán
Trang 7
Đại học Thái Nguyên – Trường ĐH Kinh tế và QTKD
1.1.3 Đặc điểm của TTCK
* TTCK được đặc trưng bởi hình thức tài chính trực tiếp
Theo hình thức này, người cần vốn và người có khả năng cung ứng vốn đều trực tiếp
tham gia vào thị trường giữa họ không có các trung gian tài chính.
* TTCK gắn với thị trường cạnh tranh hoàn hảo
Tất cả mọi người đều có thể tham gia vào thị trường, không có sự áp đặt giá cả trên
thị trường chứng khoán mà giá cả chứng khoán được xác định trên quan hệ cung cầu trên thị
trường.
* TTCK về cơ bản là một thị trường liên tục
Sau khi các chứng khoán được phát hành trên thị trường sơ cấp, chúng có thể được
mua đi bán bán lại nhiều lần trên thị trường thứ cấp. Điều này đảm bảo cho những người đầu
tưcóthểchuyểncácchứngkhoánmàhọnắmgiữthànhtiềnbất cứlúcnào.
1.1.4 Chức năng của TTCK
Thị trường chứng khoán thực hiện các chức năng chủ yếu sau đây:
a) Chức năng huy động vốn đầu tư cho nền kinh tế
Sự hoạt động của TTCK tạo ra một cơ chế chuyển các nguồn vốn từ nơi thừa đến
nơi thiếu. Chức năng huy động vốn được thực hiện khi các doanh nghiệp, Chính phủ và
chính quyền địa phương phát hành các loại chứng khoán và các nhà đầu tư mua các loại
chứng khoán đó. Thông qua việc mua chứng khoán, số tiền nhàn rỗi của các nhà đầu tư
được huy động vào tay các nhà phát hành chứng khoán. Điều này tạo ra một kênh huy động
vốn rất lớn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và thoả mãn các mục
đích sử dụng của chính phủ cũng như chính quyền địa phương.
) Chức năng tạo môi trường đầu tư cho công chúng
Thị trường chứng khoán tạo cho công chúng một môi trường đầu tư lành mạnh với
nhiều cơ hội lựa chọn phong phú. Các loại chứng khoán trên thị trường có đặc điểm rất khác
nhau. Điều này cho phép các nhà đầu tư có thể lựa chọn cho mình loại chứng khoán phù
hợp. Như vậy, TTCK có vai trò quan trọng trong việc khuyến khích tiết kiệm để đầu tư.
Thị trường chứng khoán
Trang 7
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:42 AM

Bài giảng thị trường chứng khoán
.pdf 777793.pdf
Kích thước: 532.42 kb
Lần tải: 0 lần
Download