bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:42 AM | Lần xem 652 | Lần tải 48
  • Download images Bài giảng thị trường chứng khoán đại cương
  • Download images Bài giảng thị trường chứng khoán đại cương
  • Download images Bài giảng thị trường chứng khoán đại cương
  • Download images Bài giảng thị trường chứng khoán đại cương
  • Download images Bài giảng thị trường chứng khoán đại cương

BÀI
GIẢNG
THỊ
TRƯỜNG
CHỨNG
KHOÁN
Giảng
viên:TS.

Hương
Lan
Viện Ngân
hàng
-Tài
chính,
Trường
ĐH KTQD
VẤN
ĐỀ
1
TỔNG
QUAN
VỀ
THỊ
TRƯỜNG
CHỨNG
KHOÁN
2
TỔNG
QUAN
VỀ
THỊ
TRƯỜNG
CHỨNG
KHOÁN

Khái niệm: Là nơi diễn ra các giao dịch
mua bán các loại chứng khoán theo
những quy tắc nhất định

Vị
trí
thị
trường
chứng
khoán
Thị trường
tài chính
Thị trường
tiền tệ
Thị trường
vốn
Thị trường
Thị trường
chứng
khoán
phi chứng
khoán
-Cổphiếu
3
-Trái phiếu
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:42 AM

Bài giảng thị trường chứng khoán đại cương
.pdf 777800.pdf
Kích thước: 427.91 kb
Lần tải: 0 lần
Download