bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 2:41 PM | Lần xem 479 | Lần tải 11

Sinh học 12
Chương IV:
ƯNG DUNG DI TRUYÊN HOC
Bài
20.
TẠO
GiỐNG
NHỜ
CÔNG
NGHỆ
GEN
Giáo viên : NGUYỄN THANH TÙNG
KIỂM
TRA
BÀI

-
Trình
ày
phương
pháp
tạo
giống
ằng
lai
tế
ào
sinh
dưỡng
(xôma)
hay
dung
hợp
tế
ào
trần?
Lai
tế
ào
sinh
dương
(dung
hơp
tế
ào)

tao
giông
lai
khác
loai:
+
Loai

thành
tế
ào
của
tế
ào
trước
khi
đem
lai
(tế
àotrân).
+
Cho
các
tế
ào
trân
của
hai
loài
vào
môi
trường
đăc
iêt

dung
hơp
=
tế
ào
lai.
+
Đưa
tế
ào
lai

môi
trường
nuôi
cây
đăc
iệt

phân
chia

tái
sinh
thành
cây
lai
khác
loài.
Bài
20.
TẠO
GiỐNG
NHỜ
CÔNG
NGHỆ
GEN
I. CÔNG NGHÊ GEN
1. Khai niêm công nghê gen:

một
quy
trinh
công
nghệ
tao
a
những
tế
ào
hoăc
sinh
vât
co
gen

iên
đôi
hoăc
co
thêm
gen
mới,
đóng
vai
trò
trung
tâm
của
công
nghệ
gen

kỹ
thuật
chuyển
gen.
-Ki
thuât
chuyên
gen:

kỹ
thuât
tao
ADN
tai

hơp
đê
chuyên
gen

tế
ào
nay
sang
tế
ào
khac.
Công
nghệ
gen

gì?
bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 2:41 PM


Bài giảng Tạo giống nhờ công nghệ gen


"Tạo giống nhờ công nghệ gen" là một bài học quan trọng trong chương trình Sinh học lớp 12. Bài giảng Tạo giống nhờ công nghệ gen Sinh học 12 giúp các em hiểu được kiến thức cơ bản về công nghệ gen, ADN tái tổ hợp, kỹ thuật tạo ADN tái tổ hợp,...Mời quý thầy cô và các bạn tham khảo.


Bài 20: Tạo giống nhờ công nghệ gen


Bài giảng Sinh học 12 bài 20 được thiết kế bằng Powerpoint sinh động, rõ ràng có nội dung trình bày về "Tạo giống nhờ công nghệ gen" sẽ giúp các em nhanh chóng nắm bắt kiến thức cơ bản về công nghệ gen, ADN tái tổ hợp, kĩ thuật tạo ADN tái tổ hợp, sinh vật biến đổi gen cũng như các bước cần tiến hành trong kĩ thuật chuyển gen. Từ đó, hiểu được những ứng dụng công nghệ gen trong tạo giống biến đổi gen, đặc biệt là các thành tựu tạo giống biến đổi gen. Chúc các em học tốt, quý thầy cô có bài giảng hay.


Tạo giống nhờ công nghệ gen Sinh học 12


Bài giảng Sinh học 12


 Tạo giống nhờ công nghệ gen


.pdf bai-giang-Tao-giong-nho-c ...
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download
.pdf bai-giang-Tao-giong-nho-c ...
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download
.ppt bai-giang-Tao-giong-nho-c ...
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download