bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:37 AM | Lần xem 502 | Lần tải 55
  • Download images Bài giảng Quản trị mạng
  • Download images Bài giảng Quản trị mạng
  • Download images Bài giảng Quản trị mạng
  • Download images Bài giảng Quản trị mạng
  • Download images Bài giảng Quản trị mạng

Mục lục
Mục lục .....................................................................................................................................................2
GIỚI THIỆU............................................................................................................................................16
GIÁO TRÌNH LÝ THUYẾT......................................................................................................................18
TÀI LIỆU THAM KHẢO...........................................................................................................................18
Bài 1 GIỚI THIỆU VỀ MẠNG .................................................................................................................19
Tóm tắt....................................................................................................................................................19
Bài 1 GIỚI THIỆU VỀ MẠNG .................................................................................................................20
I.
CÁC KIẾN THỨC CƠ SỞ...............................................................................................................20
II.
CÁC LOẠI MẠNG MÁY TÍNH..........................................................................................................21
II.1.
Mạng cục bộ LAN (Local Area Network)...............................................................................21
II.2.
Mạng đô thị MAN (Metropolitan Area Network).....................................................................21
II.3.
Mạng diện rộng WAN (Wide Area Network)..........................................................................21
II.4.
Mạng Internet........................................................................................................................22
III.
CÁC MÔ HÌNH XỬ LÝ MẠNG.........................................................................................................22
III.1. Mô hình xử lý mạng tập trung...............................................................................................22
III.2. Mô hình xử lý mạng phân phối..............................................................................................23
III.3. Mô hình xử lý mạng cộng tác................................................................................................23
IV.
CÁC MÔ HÌNH QUẢN LÝ MẠNG....................................................................................................24
IV.1. Workgroup.............................................................................................................................24
IV.2. Domain..................................................................................................................................24
V.
CÁC MÔ HÌNH ỨNG DỤNG MẠNG................................................................................................24
V.1.
Mạng ngang hàng (peer to peer) ..........................................................................................24
V.2.
Mạng khách chủ (client- server)............................................................................................25
VI.
CÁC DỊCH VỤ MẠNG......................................................................................................................25
VI.1. Dịch vụ tập tin (Files Services)..............................................................................................26
VI.2. Dịch vụ in ấn (Print Services)................................................................................................26
VI.3. Dịch vụ thông điệp (Message Services)................................................................................26
VI.4. Dịch vụ thư mục (Directory Services) ..................................................................................27
VI.5. Dịch vụ ứng dụng (Application Services)..............................................................................27
VI.6. Dịch vụ cơ sở dữ liệu (Database Services) ..........................................................................27
VI.7. Dịch vụ Web..........................................................................................................................27
VII. CÁC LỢI ÍCH THỰC TẾ CỦA MẠNG..............................................................................................27
VII.1.Tiết kiệm được tài nguyên phần cứng. .................................................................................27
VII.2.Trao đổi dữ liệu trở nên dễ dàng hơn...................................................................................28
VII.3.Chia sẻ ứng dụng..................................................................................................................28
VII.4.Tập trung dữ liệu, bảo mật và backup tốt. ............................................................................28
VII.5.Sử dụng các phần mềm ứng dụng trên mạng. .....................................................................28
VII.6.Sử dụng các dịch vụ Internet................................................................................................28
Bài 2 MÔ HÌNH THAM CHIẾU OSI.........................................................................................................29
Tóm tắt....................................................................................................................................................29
I.
MÔ HÌNH OSI..................................................................................................................................30
I.1.
I.2.
Khái niệm giao thức (protocol)..............................................................................................30
Các tổ chức định chuẩn.......................................................................................................30
1
I.3.
Mô hình OSI..........................................................................................................................30
I.4.
Chức năng của các lớp trong mô hình tham chiếu OSI........................................................31
II.
QUÁ TRÌNH XỬ LÝ VÀ VẬN CHUYỂN CỦA MỘT GÓI DỮ LIỆU..................................................33
Download tài liệu này tại diễn đàn quản trị mạng và quản trị hệ thống | http://www.adminviet.net
II.1.
Quá trình đóng gói dữ liệu (tại máy gửi)...............................................................................33
II.2.
Quá trình truyền dữ liệu từ máy gửi đến máy nhận..............................................................34
2
Download tài liệu này tại diễn đàn quản trị mạng và quản trị hệ thống | http://www.adminviet.net
II.3.
Chi tiết quá trình xử lý tại máy nhận .....................................................................................34
III.
MÔ HÌNH THAM CHIẾU TCP/IP. ....................................................................................................35
III.1. Vai trò của mô hình tham chiếu TCP/IP................................................................................35
III.2. Các lớp của mô hình tham chiếu TCP/IP..............................................................................35
III.3. Các bước đóng gói dữ liệu trong mô hình TCP/IP................................................................36
III.4. So sánh mô hình OSI và TCP/IP. .........................................................................................36
Bài 3 ĐỊA CHỈ IP.....................................................................................................................................38
Tóm tắt....................................................................................................................................................38
I.
TỔNG QUAN VỀ ĐỊA CHỈ IP...........................................................................................................39
II.
MỘT SỐ KHÁI NIỆM VÀ THUẬT NGỮ LIÊN QUAN.......................................................................39
III.
GIỚI THIỆU CÁC LỚP ĐỊA CHỈ......................................................................................................40
III.1. Lớp A. ...................................................................................................................................40
III.2. Lớp B. ...................................................................................................................................41
III.3. Lớp C....................................................................................................................................41
III.4. Lớp D và E............................................................................................................................42
III.5. Bảng tổng kết........................................................................................................................42
III.6. Ví dụ cách triển khai đặt địa chỉ IP cho một hệ thống mạng.................................................42
III.7. Chia mạng con (subnetting)..................................................................................................42
III.8. Địa chỉ riêng (private address) và cơ chế chuyển đổi địa chỉ mạng (Network Address
Translation - NAT)..........................................................................................................................45
III.9. Cơ chế NAT ..........................................................................................................................45
IV.
MỘT SỐ CÂU HỎI THƯỜNG ĐẶT RA KHI LÀM VIỆC VỚI ĐỊA CHỈ IP. .......................................45
IV.1. Ví dụ 1...................................................................................................................................45
IV.2. Ví dụ 2...................................................................................................................................47
Bài 4 PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN DẪN VÀ CÁC THIẾT BỊ MẠNG...........................................................48
Tóm tắt....................................................................................................................................................48
I.
GIỚI THIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG TRUYỀN DẪN..............................................................................49
I.1.
Khái niệm..............................................................................................................................49
I.2.
Tần số truyền thông..............................................................................................................49
I.3.
Các đặc tính của phương tiện truyền dẫn.............................................................................49
I.4.
Các kiểu truyền dẫn..............................................................................................................50
II.
CÁC LOẠI CÁP................................................................................................................................51
II.1.
Cáp đồng trục (coaxial).........................................................................................................51
II.2.
Cáp xoắn đôi.........................................................................................................................53
II.3.
Cáp quang (Fiber-optic cable)...............................................................................................56
III.
ĐƯỜNG TRUYỀN VÔ TUYẾN........................................................................................................58
III.1. Sóng vô tuyến (radio)............................................................................................................58
III.2. Sóng viba..............................................................................................................................59
III.3. Hồng ngoại............................................................................................................................59
IV.
CÁC THIẾT BỊ MẠNG......................................................................................................................60
IV.1. Card mạng (NIC hay Adapter). .............................................................................................60
IV.2. Card mạng dùng cáp điện thoại............................................................................................61
IV.3. Modem..................................................................................................................................62
IV.4. Repeater. ..............................................................................................................................63
IV.5. Hub........................................................................................................................................63
3
IV.6. Bridge (cầu nối).....................................................................................................................64
IV.7. Switch....................................................................................................................................64
IV.8. Wireless Access Point...........................................................................................................66
Download tài liệu này tại diễn đàn quản trị mạng và quản trị hệ thống | http://www.adminviet.net
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:37 AM

Tài liệu cung cấp kiến thức về: - Mô hình OSI, TCP/IP. - Mô hình hoạt động của các thiết bị mạng như: Hub, Switch, Router, Modem, Network Card… - Sử dụng được các tiện ích mạng thông dụng như: web, mail, ftp… - Cài đặt và quản trị hệ điều hành Windows Server 2003. - Tổ chức và quản lý người dùng trên môi trường Windows Server 2003. - Tổ chức phân quyền NTFS và quản lý tài nguyên dùng chung trên mạng như: thư mục, máy in, tập tin… - Quản lý đĩa theo công nghệ Dynamic Storage. - Xây dựng được hệ thống mạng kết nối từ xa (Remote Access Services). - Xây dựng và quản trị được các dịch vụ cơ sở như: DNS, FTP, Web, Mail... - Chia sẻ kết nối internet thông qua các kỹ thuật như: ICS, NAT, Proxy trên môi trường Windows Server 2003. - Bảo mật hệ thống mạng thông qua phần mềm ISA 2004.
.pdf 772703.pdf
Kích thước: 14.65 mb
Lần tải: 0 lần
Download