bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:41 AM | Lần xem 435 | Lần tải 33
  • Download images Bài giảng: Quản trị dự án
  • Download images Bài giảng: Quản trị dự án
  • Download images Bài giảng: Quản trị dự án
  • Download images Bài giảng: Quản trị dự án
  • Download images Bài giảng: Quản trị dự án

GvHuỳnh ðạt Hùng, QTKD - ðHCN tpHCM
Bài Giảng
Quản Trị Dự
Án
Gv Huỳnh ðạt Hùng
Khoa QTKD – ðHCN tp HCM
1
Nội dung môn học
QUẢN TRỊ DỰ ÁN
Chương I: ðối tượng nghiên cứu & các khái
niệm
Chương II: Thiết lập dự án
Chương III: Lựa chọn dự án ñầu tư
Chương IV: Quản trị thời gian thực hiện dự án
Chương V: Quản trị chi phí thực hiện dự án
Chương VI: Quản trị việc bố trí & ñiều hòa
nguồn lực thực hiện dự án
2
Bài giảng Quản trị dự án
1
GvHuỳnh ðạt Hùng, QTKD - ðHCN tpHCM
Tài
liệu
tham
khảo
Giáo trình quản trị dự án đầu tư – TS Phạm
Xuân Giang, Nhà xuất bản ĐHQG, năm 2009
Giáo trình Phân tích – thẩm định dự án đầu tư –
THs Võ Xuân Hồng, ThS Trần Nguyễn Minh Ái,
ĐHCN tp HCM, 2004
Thẩm định dự án đầu tư – Vũ Công Tuấn, NXB
Tài chính, năm 2007
3
MỤC TIÊU
Qua môn học Quản trị dự án:
- Sinh viên nắm được bố cục một dự án đầu tư. Kỹ
năng phân tích các yếu tố một dự án khả thi: phân
tích tài chính, phân tích kinh tế - Xã hội, phân tích
môi trường, …
- Giúp sinh viên hình thành các kỹ năng quản trị
một dự án khả thi: quản trị tiến độ, quản trị chi phí,
quản trị các nguồn lực thực hiện một dự án.
4
Bài giảng Quản trị dự án
2
GvHuỳnh ðạt Hùng, QTKD - ðHCN tpHCM
YÊU CẦU MÔN HỌC
Kiến thức kinh tế, tài chính, nhân sự
Xác suất, thống kê
Toán kinh tế, toán tài chính (Sơ đồ
Pert, sơ đồ Gantt, thời giá của tiền tệ,
lãi suất, …)
GV Huỳnh ðạt Hùng
Bài giảng Quản trị dự án
5
Đánh giá kết quả học tập
Chuyên cần
Kiểm tra giữa kỳ
Tiểu luận
Kiểm tra cuối kỳ
GV Huỳnh ðạt Hùng
Bài giảng Quản trị dự án
6
Bài giảng Quản trị dự án
3
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:41 AM

Trình bày các khái niệm về dự án, quản trị dự án và các cấu trúc tổ chức để quản trị dự án; Phân tích vai trò, trách nhiệm và các kỹ năng, phẩm chất cần phải có của nhà quản trị dự án. Phân tích các phương pháp đánh giá, so sánh lựa chọn dự án. Pân tích các phương pháp hoạch định, lập tiến độ và điều chỉnh tiến độ của dự án. Trình bày các phương pháp kiểm sóat dự án và các vấn đề anh hưởng đến sự thành công của dự án....
776889.pdf
Kích thước: 2.12 mb
Lần tải: 0 lần
Download