bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:35 AM | Lần xem 552 | Lần tải 30
  • Download images Bài giảng phân tích tài chính doanh nghiệp - Ths Đào Anh Tuấn
  • Download images Bài giảng phân tích tài chính doanh nghiệp - Ths Đào Anh Tuấn
  • Download images Bài giảng phân tích tài chính doanh nghiệp - Ths Đào Anh Tuấn
  • Download images Bài giảng phân tích tài chính doanh nghiệp - Ths Đào Anh Tuấn
  • Download images Bài giảng phân tích tài chính doanh nghiệp - Ths Đào Anh Tuấn

1. TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.1. Mục tiêu và đối tượng của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.1. Mục tiêu của phân tích tài chính doanh nghiệp
Phân tích tài chính là tổng thể các phương pháp được sử dụng để đánh giá tình
hình tài chính đã qua và hiện nay, giúp cho nhà quản lý đưa ra được quyết định
quản lý chuẩn xác và đánh giá được các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh
nghiệp, từ đó giúp cho những đối tượng quan tâm đi tới những dự đoán chính xác
về mặt tài chính của doanh nghiệp, qua đó có các quyết định phù hợp với lợi ích của
chính họ.
Có rất nhiều đối tượng quan tâm và sử dụng thông tin kinh tế tài chính của
doanh nghiệp. Mỗi đối tượng lại quan tâm theo giác độ và với mục tiêu khác nhau.
Do nhu cầu về thông tin tài chính của doanh nghiệp rất đa dạng, đòi hỏi phân tích
tài chính phải được tiến hành bằng nhiều phương pháp khác nhau để từ đó đáp ứng
nhu cầu của các đối tượng quan tâm. Chính điều đó tạo điều kiện thuận lợi cho phân
tích tài chính ra đời, ngày càng hòan thiện và phát triển nhưng đồng thời cũng tạo ra
sự phức tạp của phân tích tài chính.
Phân tích tài chính đối với nhà quản lý doanh nghiệp nhằm đáp ứng những
mục tiêu sau:
- Tạo ra nhưng chu kỳ đều đặn để đánh giá hoạt động quản lý trong giai đoạn
đã qua, việc thực hiện cân bằng tài chính, khả năng sinh lời, khả năng thanh toán và
ủi ro trong doanh nghiệp ...
- Hướng các quyết định của Ban giám đốc theo chiều hướng phù hợp với tình
hình thực tế của doanh nghiệp, như quyết định về đầu tư, tài trọ, phân phối lợi
nhuận ...
- Phân tích tài chính doanh nghiệp là cơ sở cho những dự đoán tài chính
- Phân tích tài chính doanh nghiệp là một công cụ để kiểm tra, kiểm soát hoạt
động trong doanh nghiệp.
Như vậy phân tích tài chính doanh nghiệp là công cụ hữu ích được dùng để
xác định giá trị kinh tế, để đánh giá các mặt mạnh, các mặt yếu của một doanh
nghiệp, tìm ra nguyên nhân khách quan và chủ quan, giúp cho nhà quản lý lựa chọn
và đưa ra được những quyết định phù hợp với thực trạng họat động sản xuất kinh
doanh của doanh nghiệp.
1.1.2. Đối tượng của phân tích tài chính doanh nghiệp
Tài chính doanh nghiệp là các mối quan hệ phân phối dưới hình thức giá trị
gắn liền với việc tạo lập và sử dụng các quỹ tiền tệ của doanh nghiệp trong quá trình
kinh doanh. Về hình thức, tài chính doanh nghiệp phản ánh sự vận động và chuyển
Bài giảng: Phân tích tài chính doanh nghiệp. Biên soạn: ThS. Đào Anh Tuấn. Hà nội 2004.
1
hóa của các nguồn lực tài chính trong quá trình phân phối để tạo lập và sử dụng các
quỹ tiền tệ thuộc hoạt động tài chính của doanh nghiệp.
Quá trình vận động và chuyển hóa các nguồn lực tài chính trong tiến trình
phân phối để tạo lập, sử dụng các quỹ tiền tệ thuộc hoạt động tài chính của doanh
nghiệp diễn ra như thế nào, kết quả kinh tế tài chính của sự vận động và chuyển hóa
a sao, có phù hợp với mục tiêu mong muốn của các đối tượng quan tâm đến tài
chính của doanh nghiệp là đối tượng nghiên cứu cụ thể của phân tích tài chính
doanh nghiệp
Kết quả kinh tế tài chính thuộc đối tượng nghiên cứu của phân tích tài chính
doanh nghiệp, có thể là kết quả của từng khâum, từng bộ phận, từng quan hệ kinh
tế, từng quyết định kinh tế như mua vào, bán ra, bộ phân A, B; quan hệ kinh tế nội
sịnh, ngoại sinh, quyết định sử dụng vốn chủ sở hữu, vốn vay ... cũng có thể là kết
quả tổng hợp của cả quá trình vận động và chuyển hóa các nguồn lực tài chính DN.
Thông thường, mọi họat động kinh tế của mọi đối tượng đều có mục tiêu, kế hoạch
cụ thể. Vì vậy phân tích tài chính doanh nghiệp hướng vào việc kết quả thực hiện
các mục tiêu, kế hoạch đặt ra hoặc là kết quả đã đạt được ở các kỳ trước đồng thời
xác định kết quả có đạt được trong tương lai hay không.
1.2. Các phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp
Để phân tích tài chính DN có thể sử dụng một hay tổng hợp các phương pháp
khác
nhau
trong
hệ
thống
các
phương pháp
phân
tích
tài
chính
doanh
nghiệp.
Những phân tích tài chính sử dụng phổ biến là: phương pháp so sánh, phương pháp
liên hệ đối chiếu, phương pháp phân tích nhân tố, phương pháp đồ thị, phương pháp
tóan tài chính ... Tuy nhiên hiện nay khi phân tích tài chính có thể sử dụng một số
phương pháp cơ bản sau
1.2.1. Phương pháp đánh giá
Đây là phương pháp hay sử dụng trong phân tích tài chính doanh nghiệp đồng
thời được sử dụng trong nhiều giai đoạn khác nhau của quá trình phân tích. Thông
thường để đánh giá người ta có thể sử dụng các phương pháp sau:
a. Phương pháp so sánh: đây là phương pháp được sử dụng phổi biến trong
phân tích kinh tế nói chung, phân tích tài chính nói riêng. Trong
phân tích thường
hay sử dụng 2 kỹ thuật so sánh
- Kỹ thuật so sánh bằng số tuyệt đối: để thấy được sự biến động về số tuyệt đối
cảu chỉ tiêu phân tích
- Kỹ thuật so sánh bằng số tương đối: để thấy được thực tế so với kỳ gốc chỉ
tiêu tăng hay giảm bao nhiêu %
. Phương pháp phân chia
Đây là phương pháp được sử dụng để chia nhỏ quá trình và kết quả thành
những bộ phận khác nhau phục vụ cho mục tiêu nhận thức quá trình và kết quả đó
Bài giảng: Phân tích tài chính doanh nghiệp. Biên soạn: ThS. Đào Anh Tuấn. Hà nội 2004.
2
dưới những khía cạnh khác nhau phù hợp với mục tiêu quan tâm của đối tượng phân
tích trong từng thời kỳ. Thông thường trong quá trình phân tích, người ta thường chi
tiết quá trình phát sinh và kết quả đạt được qua những chỉ tiêu kinh tế theo các tiêu
thức sau:
- Chi tiết theo yếu tố cấu thành của chỉ tiêu nghiên cứu: là việc chia nho chỉ
tiêu nghiên cứu thành các bộ phận cấu thành nên bản thân chỉ tiêu đó
- Chi tiết theo thời gian phát sinh quá trình và kết quả kinh tế: là việc chia nhỏ
quá trình và kết quả theo trình tự thời gian phát sinh và phát triển
- Chi tiết theo không gian phát sinh của hiện tượng và kết quả kinh tế: là việc
chia nhỏ quá trình và kết quả theo địa điểm phát sinh và phát triển của chỉ tiêu
nghiên cứu.
c. Phương pháp liên hệ đối chiếu: là phương pháp phân tích sử dụng để nghiên
cứu xem xét mối liên hệ kinh tế giữa các sự kiện và hiện tượng kinh tế, đồng thời
xem xét tính cân đối của các chỉ tiêu kinh tế trong quá trình thực hiện các hoạt
động.
1.2.2. Phương pháp phân tích nhân tố là phương pháp được sử dụng để thiết
lập công thức tính toán các chỉ tiêu kinh tế tài chính trong mối quan hệ với các nhân
tố ảnh hưởng. Trên cơ sở mối quan hệ giữa chỉ tiêu được sử dụng để phân tích và
các nhân tố ảnh hưởng mà sử dụng hệ thống các phương pháp xác định mức độ ảnh
hưởng của từng nhân tố và phân tích tính chất ảnh hưởng của cấc nhân tố đến chỉ
tiêu phân tích
a. Phương pháp xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố: là phương pháp
được sử dụng để xác định mức độ ảnh hưởng cụ thể của từng nhân tố đến chỉ tiêu
nghiên cứu. Thông thường trong phân tích tài chính thường sử dụng 3 phương pháp
sau:
- Phương pháp thay thế liên hòan: được sử dụng khi chỉ tiêu phân tích có quan
hệ với nhân tố ảnh hưởng thể hiện dưới dạng phương trình tích hoặc thương số.
- Phương pháp số chênh lệch: đây hệ quả của phương pháp thay thế liên hòan,
được áp dụng khi nhân tố ảnh hưởng có quan hệ tích số với chỉ tiêu phân tích
- Phương pháp cân đối: đây là phương pháp được sử dụng để xác định mức độ
ảnh hưởng của các nhân tố nếu chỉ tiêu phân tích có quan hệ với nhân tố ảnh hưởng
dưới dạng tổng hoặc hiệu số
. Phương pháp phân tích tính chất của các nhân tố
Sau khi xác định được mức độ ảnh hưởng của các nhân tố, để có thể đánh giá
và dự đoán hợp lý, trên cơ sở đó đưa ra các quyết định và cách thực hiện các quyết
định cần tiến hành phân tích tính chất ảnh hưởng của các nhân tố. Việc phân tích
được thực hiện thông qua việc chỉ rõ và giải quyết các vấn đề như: chỉ rõ mức độ
ảnh hưởng, xác định tính chất chủ quan, khách quan của từng nhân tố ảnh hưởng,
Bài giảng: Phân tích tài chính doanh nghiệp. Biên soạn: ThS. Đào Anh Tuấn. Hà nội 2004.
3
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:35 AM


Tài liệu cung cấp cho các bạn các kiến thức tổng quát về phân tích tài chính doanh nghiệp.  

.pdf 768406.pdf
Kích thước: 335.72 kb
Lần tải: 0 lần
Download