bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:36 AM | Lần xem 602 | Lần tải 108
  • Download images Bài giảng môn Quản trị Mạng
  • Download images Bài giảng môn Quản trị Mạng
  • Download images Bài giảng môn Quản trị Mạng
  • Download images Bài giảng môn Quản trị Mạng
  • Download images Bài giảng môn Quản trị Mạng

QUẢN
TRỊ
MẠNG
Chương
1
GIỚI
THIỆU
QUẢN
TRỊ
MẠNG
Nội
dung
chương
1
I.
Nhắc
lại
về
mạng
máy
tính
II.
Giới
thiệu
về
quản
trị
mạng
2
I.
Nhắc
lại
về
mạng
máy
tính
1.
Kiến
trúc
mạng
nhiều
lớp
2.
Các
tiêu
chuẩn
mạng
3.
Môi
trường
truyền
vật

mạng
cục

3
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:36 AM

<p>Slide b&agrave;i giảng m&ocirc;n Quản trị Mạng của trường ĐH Mở Tp.HCM, cung cấp kiến thức để quản l&yacute; v&agrave; vận h&agrave;nh hệ thống mạng server-client tr&ecirc;n hệ điều h&agrave;nh Windows Server 2008, với những dịch vụ phổ biến theo giao thức TCP/IP.</p>
770257.pdf
Kích thước: 6.75 mb
Lần tải: 0 lần
Download