bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:36 AM | Lần xem 393 | Lần tải 41
  • Download images Bài giảng môn Mạng máy tính Nâng cao - Chương 4
  • Download images Bài giảng môn Mạng máy tính Nâng cao - Chương 4
  • Download images Bài giảng môn Mạng máy tính Nâng cao - Chương 4
  • Download images Bài giảng môn Mạng máy tính Nâng cao - Chương 4
  • Download images Bài giảng môn Mạng máy tính Nâng cao - Chương 4

Tầng
Chương
liên kết
4
dữ
liệu
MẠNG
MÁY
TÍNH
Mục
tiêu
Điều
khiển
truy
cập
đường
truyền
Điều
khiển
liên
kết
Application
Presentation
Session
Transport
Network
Data
link
Physical
Khoa Công nghệ thông tin - Đại học Khoa học tự nhiên TP Hồ Chí Minh
2
Nội
dung
Giới
thiệu
Kỹ
thuật
phát
hiện

sửa
lỗi
Điều
khiển
truy
cập
đường
truyền
ARP
Ethernet
Khoa Công nghệ thông tin - Đại học Khoa học tự nhiên TP Hồ Chí Minh
3
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:36 AM

Slide bài giảng môn Mạng máy tính Nâng cao của trường ĐH KHTN, chương 4, trình bày về lớp liên kết dữ liệu (data-link layer) trong mô hình OSI cùng một số giao thức được sử dụng ở tầng này.


.pdf 770235.pdf
Kích thước: 14.76 mb
Lần tải: 0 lần
Download