bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:36 AM | Lần xem 577 | Lần tải 103
  • Download images Bài giảng môn Mạng máy tính Nâng cao - Chương 1
  • Download images Bài giảng môn Mạng máy tính Nâng cao - Chương 1
  • Download images Bài giảng môn Mạng máy tính Nâng cao - Chương 1
  • Download images Bài giảng môn Mạng máy tính Nâng cao - Chương 1
  • Download images Bài giảng môn Mạng máy tính Nâng cao - Chương 1

Chương 1
Tổng quan
MẠNG
MÁY
TÍNH
Tháng
09/2011
ttmtrang@fit.hcmus.edu.vn
Nội
dung
1.
Mạng
máy
tính

gì?
2.
Lịch
sử
MMT
3.
Các
khái
niệm

ản
4.
Các
thành
phần
trong
mạng
máy
tính
5.
Đồ
hình
mạng
6.
Các
ứng
dụng
mạng
2
Khoa Công nghệ thông tin - Đại học Khoa học tự nhiên TP Hồ Chí Minh
Mạng
máy
tính

gì?
Mạng
máy
tính
(compute
network):

Nhiều máy tính
truyền dẫn
kết
nối
với
nhau
ằng
phương
tiện

Liên
lạc

chia
sẻ
tài
nguyên
3
Khoa Công nghệ thông tin - Đại học Khoa học tự nhiên TP Hồ Chí Minh
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:36 AM

Slide bài giảng môn Mạng máy tính Nâng cao của trường ĐH KHTN, chương 1, trình bày khái niệm mạngmáytính, lịch sử, các thuật ngữ thường dùng, các thành phần trong mạng máy tính, đồ hình mạng và các ứng dụng mạng.

770232.pdf
Kích thước: 9.11 mb
Lần tải: 0 lần
Download