bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:36 AM | Lần xem 375 | Lần tải 21
  • Download images Bài giảng môn Lập trình Web
  • Download images Bài giảng môn Lập trình Web
  • Download images Bài giảng môn Lập trình Web
  • Download images Bài giảng môn Lập trình Web
  • Download images Bài giảng môn Lập trình Web

Chương
I
ASPNET
Framework

Bảo
trì
trạng
thái
ứng
dụng
22/10/2012
1
Mục
tiêu

Học xong chương này sinh viên có thể:
– Hiểu khái niệm ASP.NET và .NET Framework.
– Biết sử dụng môi trường phát triển ứng dụng
Web Visual Studio .Net.
– Hiểu ý nghĩa và cách bảo trì trạng thái ứng
dụng
– Tạo được ứng dụng Web, lưu giữ và sử dụng
trạng thái của các đối tượng trong ứng dụng
ằng Cookies, Session và Profile
22/10/2012
2
1
Nội
dung

ASP.NET và .NET Framework

Các điều khiển ASP.NET

Trang ASP.NET

Giới thiệu trạng thái ứng dụng

Sử dụng Cookies

Sử dụng Session

Sử dụng Profile
Bài 1. ASP.NET và .NET Framework

Giới thiệu

Thư viện lớp trong .Net Framework

Môi trường thực thi ngôn ngữ chung
2
Giới
thiệu

ASP.NET là công nghệ nền tảng để xây
dựng ứng dụng web và dịch vụ web của
Microsoft.

ASP.NET không phải là công nghệ xây
dựng ứng dụng web duy nhất.

ASP.NET được tích hợp chặt chẽ với hệ
thống phần mềm của Microsoft, từ hệ điều
hành, web server… đến công cụ lập trình,
truy cập dữ liệu, bảo mật...
22/10/2012
5
Định
nghĩa
ASP.NET

ASP.NET là một phần của .NET Framework
và bao gồm một số thành phần sau:
– Công cụ phát triển ứng dụng web Visual Studio
.NET
– Không gian tên System.Web.
– Các điều khiển Server and HTML.
22/10/2012
6
3
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:36 AM

Slide bài giảng môn Lập trình Web của trưởng ĐH Mở Tp.HCM, cung cấp kiến thức về lập trình web bằng ngôn ngữ ASP và truy cập dữ liệu bằng ADO.Net.

771269.pdf
Kích thước: 5.82 mb
Lần tải: 0 lần
Download