bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:36 AM | Lần xem 340 | Lần tải 21
  • Download images Bài giảng môn Lập trình Cơ sở dữ liệu
  • Download images Bài giảng môn Lập trình Cơ sở dữ liệu
  • Download images Bài giảng môn Lập trình Cơ sở dữ liệu
  • Download images Bài giảng môn Lập trình Cơ sở dữ liệu
  • Download images Bài giảng môn Lập trình Cơ sở dữ liệu
Chương
1
LẬP
TRÌNH
CSDL
VỚI
SQL
SERVER
Nội
dung
1.
Các
đối
tượng
liên
quan
đến
một
CSDL
trên
SQL
Server.
2.
Lập
trình
trên
SQL Serve
3.
Thủ
tục
(Store
procedures)
4.
Hàm
người
dùng
định
nghĩa
(Functions)
5.
Triggers
1.
Các
đối
tượng
liên
quan
đến
một
CSDL
trên
SQL
Serve
1.1.Giới thiệu SQL
Server:
-
SQL
Serve

một
hệ
quản
trị cơ
sở
dữ
liệu
quan
hệ
(RDBMS)
-
SQL
Serve

một
hệ
quản
trị cơ
sở
dữ
liệu
theo

hình
Client/Server.
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:36 AM

Slide bài giảng môn Lập trình Cơ sở dữ liệu của trường Đại học Mở Tp.HCM, hướng dẫn cách thức truy cập và lập trình với hệ quản trị CSDL SQL Server bằng ADO.NET.


.pdf 770032.pdf
Kích thước: 2.12 mb
Lần tải: 0 lần
Download