bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:40 AM | Lần xem 471 | Lần tải 24
  • Download images Bài giảng Marketing trực tuyến -Ths. Ao Thu Hoài
  • Download images Bài giảng Marketing trực tuyến -Ths. Ao Thu Hoài
  • Download images Bài giảng Marketing trực tuyến -Ths. Ao Thu Hoài
  • Download images Bài giảng Marketing trực tuyến -Ths. Ao Thu Hoài
  • Download images Bài giảng Marketing trực tuyến -Ths. Ao Thu Hoài

1/8/2011
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƢU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
Giảng viên: Ths. Ao Thu Hoài
Học viện Công nghệ Bƣu chính Viễn thông
Email: hoaiat@vnpt.vn;
Điện thoại: 0904229946
Ym: bonxoan2001
NỘI DUNG
Chƣơng 1: Tổng quan về e-marketing
Chƣơng 2: Xây dựng kế hoạch e-marketing
Chƣơng 3: Nghiên cứu thị trƣờng trực tuyến
Chƣơng 4: Hành vi khách hàng
Chƣơng 5: Phân đoạn và xác lập thị trƣờng mục tiêu
Chƣơng 6: Chiến lƣợc định vị và khác biệt hóa
Chƣơng 7: Chính sách sản phẩm
Chƣơng 8: Chính sách giá
Chƣơng 9: Chính sách phân phối
Chƣơng 10: Truyền thông e-marketing
Chƣơng 11: Quản lý mối quan hệ với khách hàng
1
1/8/2011
NỘI DUNG CHƢƠNG 1
1.
Khái niệm, bản chất và phạm vi
2.
Lợi ích
3.
Sự khác biệt với marketing truyền thống
4.
Quá trình và xu hƣớng phát triển
5.
Điều kiện áp dụng
6.
Ƣu điểm – nhƣợc điểm
7.
Các hình thức của marketing trực tuyến
2
1/8/2011
KHÁI NIỆM
Internet Marketing - marketing online - e-marketing là:
Một công cụ phát triển và quảng bá doanh nghiệp
ằng cách ứng dụng công nghệ mạng máy tính, các phƣơng
tiện điện tử
vào việc nghiên cứu thị trƣờng, hỗ trợ phát triển sản phẩm,
phát triển các chiến lƣợc và phƣơng thức marketing…v.v
nhằm mục đích cuối cùng là đƣa sản phẩm hàng hóa và dịch
vụ đến ngƣời tiêu dùng một cách nhanh chóng và hiệu quả.”
KHÁI NIỆM
Marketing trực tuyến là:
quá trình lập kế hoạch về sản phẩm,
giá, phân phối và xúc tiến đối với sản
phẩm, dịch vụ và ý tƣởng
để đáp ứng nhu cầu của tổ chức và cá
nhân
Philip Kotle
dựa trên các phƣơng tiện điện tử và
internet.
3
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:40 AM

Tham khảo: Bài giảng môn markeing trực tuyến của giảng viên thạc sĩ Ao Thu Hoài, học viện bưu chính viễn thông dành cho các bạn sinh viên khoa quản trị kinh doanh tham khảo. Nhằm giúp các bạn có thể tổng quan về e-marketing, xây dựng kế hoạch, nghiên cứu thị trường, phân đoạn xác lập thị trường marketing.
776343.pdf
Kích thước: 4.45 mb
Lần tải: 0 lần
Download