bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:38 AM | Lần xem 409 | Lần tải 37
  • Download images Bài giảng lý thuyết kỹ thuật vi xử lý
  • Download images Bài giảng lý thuyết kỹ thuật vi xử lý
  • Download images Bài giảng lý thuyết kỹ thuật vi xử lý
  • Download images Bài giảng lý thuyết kỹ thuật vi xử lý
  • Download images Bài giảng lý thuyết kỹ thuật vi xử lý

Hệ
Điều
Hành-Operating
System

Tổng
quan

Process

threads

Định
thời
CPU

Đồng

hoạt
động
process

Deadlock

Quản


nhớ

Hệ
thống
file

Hệ
thống
I/O

Hệ
thống
lưu
trữ
phụ

Giới
thiệu
về
hệ
thống
phân

1.1
Thông
tin
cần
iết

Tài liệu học tập
[1] Silberschatz, Galvin, Gagne, Operating System Concepts.
Edition. John Wiley & Sons, Inc. 2005.
Seventh

Tài liệu tham khảo
[1] Ugur Halici, Operating Systems,
Ankara’s University, 2003
[2] Andrew S. Tanenbaum, Modern Operating Systems.
Prentice Hall. 2001
Second Edition.
[3] Silberschatz et al, “Operating System Concepts”, 6th Ed., 2002
[4] Silberschatz et al, “Operating System Principles”, 7th Ed., 2006
[5] A. Tanenbaum, “Modern Operating Systems”, Prentice Hall, 2nd Ed., 2001

Điểm môn học

thi giữa kỳ
20%

thi cuối kỳ
50%

ài tập lớn
30%
1.2
Chapte
1:
Introduction
-1.3-
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:38 AM

CÁC NỘI DUNG CHÍNH 1.

CẤU TRÚC VI XỬ LÝ 8086/8088 2.

MÔ TẢ TẬP LỆNH CỦA BỘ VI XỬ LÝ 8086/88 3.

CÁCH MÃ HOÁ LỆNH 4.

CÁC CHẾ ĐỘ ĐIA CHỈ 5.

HỆ THỐNG NGẮT 6.

LẬP TRÌNH HỢP NGỮ 7.

GHÉP NỐI VÀ VÀO/RA DỮ LIỆU
.pdf 774079.pdf
Kích thước: 10.81 mb
Lần tải: 0 lần
Download