bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:36 AM | Lần xem 884 | Lần tải 322
  • Download images Bài giảng Lập trình web với ASP.Net
  • Download images Bài giảng Lập trình web với ASP.Net
  • Download images Bài giảng Lập trình web với ASP.Net
  • Download images Bài giảng Lập trình web với ASP.Net
  • Download images Bài giảng Lập trình web với ASP.Net

CÁC
KNLTCS
PHẦN
1:
GIỚI
THIỆU
2
Mục
tiêu

Xây
dựng
các
trang
we
động
trên
môi
trường
ASP.NET

Xây
dựng
hoàn
chỉnh

triển
khai
ứng
dụng
we
trên
môi
trường
ASP.NET
Ngành lập trình - CSDL
2
3
Nội
dung
1. Tổng quan về ASP.Net
2. Server Controls
3. Điều khiển Kiểm tra
4. Các điều khiển dữ liệu
5. User Controls
6. Quản lý ứng dụng We
7. Web Services
8. Xây dựng hoàn chỉnh UD We
9. Bảo mật website
10. Triển khai ứng dụng We
11. Giới thiệu và sử dụng Ajax
Ngành lập trình - CSDL
3
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:36 AM

Những website hiện nay đòi hỏi tính bảo mật cao và khả năng tương tác tốt với người sử dụng. Một trong những ngôn ngữ lập trình web phổ biến hiện nay là ASP.Net của Microsoft. Slide bài giảng Lập trình web với ASP.Net sẽ cung cấp kiến thức cho người học những kiến thức cơ bản về ngôn ngữ này.


.pdf 770525.pdf
Kích thước: 8.05 mb
Lần tải: 0 lần
Download