bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:35 AM | Lần xem 395 | Lần tải 14
  • Download images Bài giảng Kiểm toán
  • Download images Bài giảng Kiểm toán
  • Download images Bài giảng Kiểm toán
  • Download images Bài giảng Kiểm toán
  • Download images Bài giảng Kiểm toán

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KIỂM
TOÁN
(Dùng cho sinh viên hệ đào tạo đại học từ xa)
Lưu hành nội bộ
HÀ NỘI - 2007
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KIỂM
TOÁN
Biên soạn :
THS. ĐINH XUÂN DŨNG
CN. NGUYỄN THỊ CHINH LAM
LỜI NÓI ĐẦU
Trong nền kinh tế thị trường, hoạt động kiểm toán đã trở thành nhu cầu tất yếu đối với
hoạt động kinh doanh và nâng cao hiệu quả quản lý của các doanh nghiệp trong quá trình cạnh
tranh và hội nhập.
Với mục đích cung cấp những kiến thức chung về Kiểm toán và Kiểm toán nội bộ trong
doanh nghiệp. Môn học Kiểm toán được biên soạn là một môn thuộc chuyên ngành trong chương
trình đào tạo chuyên ngành Quản trị kinh doanh. Môn học không chỉ cung cấp cho sinh viên
những kiến thức cơ bản mang tính lý luận mà còn giúp sinh viên nắm được những phương pháp,
trình tự, thủ tục… của kiểm toán nói chung và tổ chức kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp nói
iêng.
Bài giảng được biên soạn với sự tham gia của các tác giả:
1. Thạc sỹ Đinh Xuân Dũng - Trưởng bộ môn Tài chính Kế toán Khoa QTKD BCVT1,
Chủ biên và viết chương VI.
2. CN. Nguyễn Thị Chinh Lam-
Giảng viên Bộ môn Tài chính Kế toán Khoa QTKD
BCVT1 Tham gia viết các chương I, II, III, IV, V.
Trong quá trình biên soạn bài giảng này các tác giả đã cố gắng nghiên cứu và thu thập
những kiến thức cũng như những văn bản mới nhất của nhà nước, những tài liệu mới về kiểm toán
để mong muốn cung cấp đầy đủ và kịp thời các thông tin cho bạn đọc. Tuy nhiên, bài giảng không
tránh khỏi những khiếm khuyết về cả nội dung và hình thức.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự đóng góp ý kiến của bạn đọc để bài giảng ngày càng
hoàn thiện hơn.
Hà Tây, ngày 20 tháng 03 năm 2007
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:35 AM

Bài giảng Kiểm toán

 

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ KIỂM TOÁN 

Chương này nhằm giới thiệu những kiến thức cơ bản nhất về kiểm toán bao gồm: bản chất 

của kiểm toán, chức năng của kiểm toán đồng thời nêu ra những loại kiểm toán khác nhau căn cứ 

vào các tiêu thức phân loại. Chương 1 còn cung cấp những kiến thức để học viên có những nhận 

định ban đầu về vị trí của kiểm toán trong hoạt động của doanh nghiệp cũng như trong nền kinh tế 

quốc dân. Có nhiều học viên thường quan niệm chức năng kiểm toán hoàn toàn giống như chức 

năng kiểm tra, tuy nhiên khi nghiên cứu nội dung chương 1, yêu cầu đối với học viên không chỉ 

hiểu được những vấn đề chung về kiểm toán mà qua đó cần phân biệt được chức năng kiểm toán 

với chức năng kiểm tra.

 

 

768471.pdf
Kích thước: 2.27 mb
Lần tải: 0 lần
Download