bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 2:41 PM | Lần xem 597 | Lần tải 3

Chương X:
NỘI
TIẾT
Bài
55:
GIỚI
THIỆU
CHUNG
HỆ
NỘI
TIẾT
I.
ĐẶC
ĐIỂM
HỆ
NỘI
TIẾT

I. ĐẶC
ĐIỂM
HỆ
NỘI
TIẾT
Tuyến nội tiết sản xuất ra
các hooc môn chuyển theo
đường máu đến các cơ quan
đích để điều hoà các quá trình
sinh lý của cơ thể.
bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 2:41 PM


<h2 style="text-align: justify;">B&agrave;i giảng&nbsp;<span>Giới thiệu chung hệ nội tiết</span></h2>
<p style="text-align: justify;"><strong>B&agrave;i giảng&nbsp;Giới thiệu chung hệ nội tiết Sinh học 8 l&agrave; t&agrave;i liệu giảng dạy Sinh học 8 khoa học do VnDoc tổng hợp, gi&uacute;p c&aacute;c em dễ d&agrave;ng tiếp thu b&agrave;i học, biết về c&aacute;c đặc điểm hệ nội tiết, ph&acirc;n biệt tuyến nội tiết, ngoại tiết,...Mời qu&yacute; thầy c&ocirc; v&agrave; c&aacute;c bạn tham khảo.</strong></p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://vndoc.com/bai-giang-ve-sinh-he-than-kinh-sinh-hoc-8/download"><strong>B&agrave;i giảng Vệ sinh hệ thần kinh Sinh học 8</strong></a></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://vndoc.com/bai-giang-co-quan-phan-tich-thinh-giac-sinh-hoc-8/download"><strong>B&agrave;i giảng Cơ quan ph&acirc;n t&iacute;ch th&iacute;nh gi&aacute;c Sinh học 8</strong></a></p>
</blockquote>
<h3 style="text-align: justify;">B&agrave;i 55: Giới thiệu chung hệ nội tiết</h3>
<p style="text-align: justify;">B&agrave;i giảng Sinh học 8 b&agrave;i 55: Giới thiệu chung hệ nội tiết thiết kế sinh động, r&otilde; r&agrave;ng gi&uacute;p c&aacute;c em dễ d&agrave;ng biết đặc điểm hệ nội tiết, ph&acirc;n biệt tuyến nội tiết v&agrave; tuyến ngoại tiết theo c&aacute;c ti&ecirc;u ch&iacute; sau: Cấu tạo, vai tr&ograve;, v&iacute; dụ; kể t&ecirc;n được c&aacute;c tuyến nội tiết ch&iacute;nh của cơ thể v&agrave; vị tr&iacute; của ch&uacute;ng. Ngo&agrave;i ra, c&aacute;c em c&ograve;n tr&igrave;nh b&agrave;y được t&iacute;nh chất v&agrave; vai tr&ograve; của c&aacute;c sản phẩm tiết của tuyến nội tiết, từ đ&oacute; n&ecirc;u được tầm quan trọng của tuyến nội tiết đối với đời sống.</p>
<p style="text-align: center;"><img title="B&agrave;i giảng Giới thiệu chung hệ nội tiết Sinh học 8 " src="http://i.vietnamdoc.net/data/image/2015/05/21/sinh-hoc-8-2.jpg" alt="Giới thiệu chung hệ nội tiết Sinh học 8 " width="635" height="444" /></p>
<p style="text-align: center;"><img title="B&agrave;i giảng Giới thiệu chung hệ nội tiết Sinh học 8 " src="http://i.vndoc.com/data/image/2015/05/21/sinh-hoc-8-3.jpg" alt="B&agrave;i giảng Sinh học 8 " width="640" height="407" /></p>
<p style="text-align: center;"><img title="B&agrave;i giảng Giới thiệu chung hệ nội tiết Sinh học 8 " src="http://i.vietnamdoc.net/data/image/2015/05/21/sinh-hoc-8-4.jpg" alt="Giới thiệu chung hệ nội tiết " width="640" height="482" /></p>
bai-giang-Gioi-thieu-chun ...
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download
bai-giang-Gioi-thieu-chun ...
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download
bai-giang-Gioi-thieu-chun ...
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download