bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 12:56 PM | Lần xem 159 | Lần tải 2
bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 12:56 PM

Chức năng: tổ chức quản lý, điều hành giám sát các hoạt động giao dịch chứng khoán tại trung tâm.Nhiệm vụ và quyền hạn: + Tổ chức, quản lý, giám sát hoạt động giao dịch chứng khoán niêm yết. + Quản lý hệ thống giao dịch chứng khoán. + Quản lý, giám sát hoạt động niêm yết chứng khoán. + Quản lý, giám sát hoạt động công bố thông tin của các tổ chức niêm yết và công ty quản lý quỹ. + Quản lý giám sát hoạt động của các thành viên Trung tâm giao dịch chứng khoán.
.pdf 792586.pdf
Kích thước: 4.93 mb
Lần tải: 0 lần
Download