bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:34 AM | Lần xem 450 | Lần tải 18
  • Download images Bài giảng Báo cáo tài chính doanh nghiệp
  • Download images Bài giảng Báo cáo tài chính doanh nghiệp
  • Download images Bài giảng Báo cáo tài chính doanh nghiệp
  • Download images Bài giảng Báo cáo tài chính doanh nghiệp
  • Download images Bài giảng Báo cáo tài chính doanh nghiệp

8/3/2012
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TPHCM
KHOAKẾ TOÁN – KIỂM TOÁN
CHƢƠNG 2
Báo cáo tài
chính
GV.ThS.Vũ Quốc Thông
Mục tiêu

Sau khi nghiên cứu xong chƣơng này, bạn có thể:
– Trình bày mục đích và ý nghĩa của báo cáo tài chính
– Giải thích kết cấu và nội dung của các báo cáo tài chính
– Giải thích các giả định và nguyên tắc kế toán cơ bản
– Giải thích những hạn chế của báo cáo tài chính
2
1
8/3/2012
Nội dung

Giới thiệu về báo cáo tài chính

Các khái niệm và nguyên tắc cơ bản

Những hạn chế của báo cáo tài chính
3
Giới thiệu báo cáo tài chính (BCTC)

Nhắc lại một số khái niệm

Bản chất báo cáo tài chính

Bảng cân đối kế toán

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Các báo cáo tài chính khác
4
2
8/3/2012
Nhắc lại một số khái niệm
Định nghĩa kế toán
Hoạt động của tổ
Ra quyết định
Đối tƣợng
chức
sử dụng
Dữ liệu
Hệ thống
Thông tin
kế toán
5
Nhắc lại một số khái niệm

Chức năng của kế toán:
– T _ _ _ _
T _ _
– K _ _ _
T _ _
6
3
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:34 AM


Bài giảng tham khảo Báo cáo tài chính doanh nghiệp (tham khảo) của trường Đại học Mở TPHCM

.pdf 767875.pdf
Kích thước: 986.73 kb
Lần tải: 0 lần
Download