bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:36 AM | Lần xem 272 | Lần tải 8
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:36 AM

Mô hình hóa yêu cầu sử dụng use caseGiúp cho những người phát triển hệ thống một sự hiểu biết rõ hơn về những yêu cầu của hệ thống. Đưa ra những giới hạn mà hệ thống sẽ thực hiện và KHÔNG thực hiện


.ppt 771123.ppt
Kích thước: 930 kb
Lần tải: 0 lần
Download