bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:36 AM | Lần xem 224 | Lần tải 6
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:36 AM

Thay đổi/xóa bỏ một lớp làm ảnh hưởng tới các lớp khác. Hai đối tượng tương tác với nhau bằng một lượng lớn thông điệp hoặc có mối giao tiếp phức tạp. Lớp biên có thể có liên quan về mặt chức năng đến một lớp thực thể nào đó nếu lớp biên biểu diễn lớp thực thể đó


.ppt 771125.ppt
Kích thước: 1.99 mb
Lần tải: 0 lần
Download