bởi user lúc Tue, May 08 '18 4:34 PM | Lần xem 59 | Lần tải 0
bởi user lúc Tue, May 08 '18 4:34 PM

As a pharmacist, you......responsibility for human life
A-receive
B-hold
C-assume
D-get
bởi Sỹ Tuấn lúc Tue, May 08 '18 4:34 PM

B
bởi Nhung Nguyễn lúc Tue, May 08 '18 4:34 PM

C
bởi Nguyễn Thanh Tâm lúc Tue, May 08 '18 4:34 PM

C
bởi Lê Bích Vân lúc Tue, May 08 '18 4:34 PM

B
bởi Louis Thế Huân lúc Tue, May 08 '18 4:34 PM

key c
bởi Bã Đậu Tàng Hình lúc Tue, May 08 '18 4:34 PM

B
bởi Quỳnh Chi lúc Tue, May 08 '18 4:34 PM

c
bởi Tien Tien lúc Tue, May 08 '18 4:34 PM

C đảm duong nam giu ttacj nhiem?
bởi Louis Thế Huân lúc Tue, May 08 '18 4:34 PM

key C mà