bởi user lúc Sun, Jun 17 '18 12:52 PM

Ai có tài liệu C# Winform kết nối với cơ sở dữ liệu không ạ.Cho e xin với.PlS! Ai có tài liệu C# Winform kết nối với cơ sở dữ liệu không ạ.Cho e xin với.PlS!
bởi Cao Văn Hoạn lúc Sun, Jun 17 '18 12:52 PM

ko hiểu ý đồ của bạn?
bởi Huy Torres lúc Sun, Jun 17 '18 12:52 PM

https://drive.google.com/open... không hiểu, gõ nhiều thành ra rồi sẽ hiểu