bởi user lúc Thu, May 24 '18 11:34 AM | Lần xem 23 | Lần tải 0
bởi user lúc Thu, May 24 '18 11:34 AM

ae cho hỏi 2 cách kết nối này khác nhau chỗ nào vậy
bởi Nguyễn Sơn lúc Thu, May 24 '18 11:34 AM

một cái dùng
bởi Nguyễn Phan Du lúc Thu, May 24 '18 11:34 AM

Bắt lỗi câu chữ quá, chắc ý ng hỏi là
bởi Kevin Đổng lúc Thu, May 24 '18 11:34 AM

https://www.c-sharpcorner.com/.../the-difference-between...