bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 1:12 PM | Lần xem 2948 | Lần tải 1317
bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 1:12 PM

1Hello.2Good morning.3I’m John Smith.4Are you Bill Jones?5Yes, I am.6How are you?7Fine, Thanks.8How is Helen?9She’s very well, thank you.10Good afternoon, Mr. Green.
.pdf 792994.pdf
Kích thước: 2.01 mb
Lần tải: 0 lần
Download