bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:37 AM | Lần xem 263 | Lần tải 23
  • Download images 7 Thói quen để thành đạt
  • Download images 7 Thói quen để thành đạt
  • Download images 7 Thói quen để thành đạt
  • Download images 7 Thói quen để thành đạt
  • Download images 7 Thói quen để thành đạt

Công Ty Samsung Trân trọng gửi đến bạn cuốn sách này.
Phiên bản ebook này được thực hiện theo bản quyền xuất bản và phát hành ấn bản
tiếng Việt của công ty First News - Trí Việt với sự tài trợ độc quyền của công ty
TNHH Samsung Electronics Việt Nam. Tác phẩm này không được chuyển dạng
sang bất kỳ hình thức nào hay sử dụng cho bất kỳ mục đích thương mại nào.
THE 7 HABITS OF HIGHLY EFFECTIVE PEOPLE:
Powerful Lessons in Personal Change
y Stephen R. Covey
Copyright © 2004 by FranklinCovey Company
FranklinCovey and the FC logo and trademarks are trademarks of
FranklinCovey Co. and their use is by permission.
Vietnamese Edition © 2007 by First News - Tri Viet.
Published by a
angement with FranklinCovey Co., USA.
All rights reserved.
THE 7 HABITS OF HIGHLY EFFECTIVE PEOPLE
7 THOI QUEN ÀÏ THANH ÀAT
Cöng ty First News - Trñ Viït giûban quyïn xuêt ban vaphat
hanh ên ban tiïng Viït trïn toan thï giúi theo húp àöng
chuyïn giao ban quyïn vúi FranklinCovey Co., Hoa Ky.
Bêt cû sû sao chep, trñch dên nao khöng àûúc sû
àöng y cua First News va FranklinCovey àïu la bêt
húp phap va vi pham Luêt Xuêt ban Viït Nam, Luêt
Ban quyïn Quöc tï va Cöng ûúc Bao hö Ban quyïn Sú
hûu Trñ tuï Berne.
CÖNG TY VÙN HOA SANG TAO TRÑ VIÏT - FIRST NEWS
11HNguyïn Thõ Minh Khai, Quên 1, TP. Hö Chñ Minh
Tel: (84.8) 8227979 - 8227980 - 8233859 - 8233860
Fax: (84.8) 8224560; Email: triviet@firstnews.com.vn
Website: www.firstnews.com.vn
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:37 AM

Con người chúng ta luôn được khao khát được thành công, nhưng nếu chúng ta không nhận thức được từ thế giới bên ngoài thì ta theo đuổi một cách vô nghĩa. Thành đạt của mổi người tự nhìn nhận lấy và biết nắm bắt cơ hội thành đạt như thê nào tùy thuộc vào bản thân của chúng ta. "7 Thói quen để thành đạt của Steph" Sẽ dạy cho chúng ta những bài học kinh nghiệm đút kết của tác giả là người truyền thụ kiến thức lại cho mình.
771658.pdf
Kích thước: 5.64 mb
Lần tải: 0 lần
Download