bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:41 AM | Lần xem 454 | Lần tải 29
  • Download images 7 thói quen của bạn trẻ thành công
  • Download images 7 thói quen của bạn trẻ thành công
  • Download images 7 thói quen của bạn trẻ thành công
  • Download images 7 thói quen của bạn trẻ thành công
  • Download images 7 thói quen của bạn trẻ thành công

Gieo suy nghô, gùt hanh àöng
Gieo hanh àöng, gùt thoi quen
Gieo thoi quen, gùt tñnh cach
Gieo tñnh cach, gùt sö phên
Original title: THE 7 HABITS OF HIGHLY EFFECTIVE TEENS
y Sean Covey
Copyright © FranklinCovey Company.
“FranklinCovey and the FC logo and trademarks are trademarks of
FranklinCovey Co. and their use is by permission.”
THE 7 HABITS OF HIGHLY EFFECTIVE TEENS
- 7 THOI QUEN CUA BAN TRE THANH ÀAT
Copyright ©2005 First News-Tri Viet.
Cöng ty First News - Trñ Viït giû ban quyïn xuêt ban va phat hanh ên
an tiïng Viït trïn toan thï giúi theo húp àöng chuyïn giao ban
quyïn vúi Têp àoan xuêt ban FranklinCovey, thang 04 nùm 2005.
Bêt cû sû sao chep, trñch dên nao khöng àûúc sû àöng y cua First
News va FranklinCovey àïu la bêt húp phap va vi pham Luêt Xuêt
Ban Viït Nam, Luêt Ban Quyïn Quöc Tï va Cöng ûúc Bao Hö Sú
Hûu Ban Quyïn Sú Hûu Trñ Tuï Berne.
FIRST NEWS-TRI VIET PUBLISHING CO., LTD.
11HNguyen Thi Minh Khai St. - Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel: 84-8227979 - 8227980 - 8233859 - 8233860
Fax: 84-8224560; Email: triviet@firstnews.com.vn
Web: http://www.firstnews.com.vn
SEAN COVEY
Biïn dõch:
VU THÕ THU NHI - NGUYÏN THANH NHÊN
FIRST NEWS
NHA XUÊT BAN TRE
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:41 AM

Cùng bắt tay xây dựng thói quen của người thành đạt
777137.pdf
Kích thước: 1.4 mb
Lần tải: 0 lần
Download