bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:40 AM | Lần xem 870 | Lần tải 322
CHƯƠNG I: CƠ HỌC VẬT RẮN

C©u 1: Hai häc sinh A vµ B ®øng trªn mét ®u quay trßn, A ë ngoµi r×a, B ë c¸ch t©m mét nöa b¸n kÝnh. Gäi A, B, A, B lÇn l­ît lµ tèc ®é gãc vµ gia tèc gãc cña A vµ B. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ §óng?
A. A = B, A = B. B. A > B, A > B.
C. A B, A = 2B. D. A = B, A > B.

C©u 2: Chän ph­¬ng ¸n §óng. Mét ®iÓm ë trªn vËt r¾n c¸ch trôc quay mét kho¶ng R. Khi vËt r¾n quay ®Òu quanh trôc, ®iÓm ®ã cã tèc ®é dµi lµ v. Tèc ®é gãc cña vËt r¾n lµ:
A. . B. . C. . D. .

C©u 3: Chän ph­¬ng ¸n §óng. Trong chuyÓn ®éng quay biÕn ®æi ®Óu mét ®iÓm trªn vËt r¾n, vect¬ gia tèc toµn phÇn (tæng vect¬ gia tèc tiÕp tuyÕn vµ vect¬ gia tèc h­íng t©m) cña ®iÓm Êy:
A. cã ®é lín kh«ng ®æi. B. Cã h­íng kh«ng ®æi.
C. cã h­íng vµ ®é lín kh«ng ®æi. D. Lu«n lu«n thay ®æi.

C©u 4: Mét vËt r¾n quay ®Òu xung quanh mét trôc, mét ®iÓm M trªn vËt r¾n c¸ch trôc quay mét kho¶ng R th× cã
A. tèc ®é gãc  tØ lÖ thuËn víi R; B. tèc ®é gãc  tØ lÖ nghÞch víi R
C. tèc ®é dµi v tØ lÖ thuËn víi R; D. tèc ®é dµi v tØ lÖ nghÞch víi R

C©u 5: Mét vËt r¾n quay nhanh dÇn ®Òu xung quanh mét trôc cè ®Þnh. Sau thêi gian t kÓ tõ lóc vËt b¾t ®Çu quay th× gãc mµ vËt quay ®­îc
A. tØ lÖ thuËn víi t. B. tØ lÖ thuËn víi t2.
C. tØ lÖ thuËn víi . D. tØ lÖ nghÞch víi.

C©u 6: Chän c©u Sai. §¹i l­îng vËt lÝ nµo cã thÓ tÝnh b»ng kg.m2/s2?
A. Momen lùc. B. C«ng.
C. Momen qu¸n tÝnh. D. §éng n¨ng.

C©u 7: Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng?
A. M«men qu¸n tÝnh cña vËt r¾n ®èi víi mét trôc quay lín th× søc × cña vËt trong chuyÓn ®éng quay quanh trôc ®ã lín
B. M«men qu¸n tÝnh cña vËt r¾n phô thuéc vµo vÞ trÝ trôc quay vµ sù ph©n bè khèi l­îng ®èi víi trôc quay
C. M«men lùc t¸c dông vµo vËt r¾n lµm thay ®æi tèc ®é quay cña vËt
D. M«men lùc d­¬ng t¸c dông vµo vËt r¾n lµm cho vËt quay nhanh dÇn

C©u 8: Mét m«men lùc kh«ng ®æi t¸c dông vµo vËt cã trôc quay cè ®Þnh. Trong c¸c ®¹i l­îng sau ®¹i l­îng nµo kh«ng ph¶i lµ h»ng sè?
A. Gia tèc gãc; B. VËn tèc gãc; C. M«men qu¸n tÝnh; D. Khèi l­îng

C©u 9: C¸c ng«i sao ®­îc sinh ra tõ nh÷ng khèi khÝ lín quay chËm vµ co dÇn thÓ tÝch l¹i do t¸c dông cña lùc hÊp dÉn. Tèc ®é gãc quay cña sao
A. kh«ng ®æi; B. t¨ng lªn; C. gi¶m ®i; D. b»ng kh«ng

C©u 10: Mét ng­êi ®øng trªn mét chiÕc ghÕ ®ang quay, hai cÇm hai qu¶ t¹. Khi ng­êi Êy dang tay theo ph­¬ng ngang, ghÕ vµ ng­êi quay víi tèc ®é gãc . Ma s¸t ë trôc quay nhá kh«ng ®¸ng kÓ. Sau ®ã ng­êi Êy co tay l¹i kÐo hai qu¶ t¹ gÇn ng­êi s¸t vai. Tèc ®é gãc míi cña hÖ “ng­êi + ghÕ”
A. t¨ng lªn. B. Gi¶m ®i.
C. Lóc ®Çu t¨ng, sau ®ã gi¶m dÇn b»ng 0. D. Lóc ®Çu gi¶m sau ®ã b»ng 0.

C©u 11: Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng?
A. Trong chuyÓn ®éng cña vËt r¾n quanh mét trôc cè ®Þnh th× mäi ®iÓm cña vËt r¾n cã cïng gãc quay.
B. Trong chuyÓn ®éng cña vËt r¾n quanh mét trôc cè ®Þnh th× mäi ®iÓm cña vËt r¾n cã cïng chiÒu quay.
C. Trong chuyÓn ®éng cña vËt r¾n quanh mét trôc cè ®Þnh th× mäi ®iÓm cña vËt r¾n ®Òu chuyÓn ®éng trªn c¸c quü ®¹o trßn.
D/. Trong chuyÓn ®éng cña vËt r¾n quanh mét trôc cè ®Þnh th× mäi ®iÓm cña vËt r¾n ®Òu chuyÓn ®éng trong cïng mét mÆt ph¼ng

C©u 12: Mét vËt r¾n quay ®Òu xung quanh mét trôc, mét ®iÓm M trªn vËt r¾n c¸ch trôc quay mét kho¶ng R th× cã
A. tèc ®é gãc ω tØ lÖ thuËn víi R
B. tèc ®é gãc ω tØ lÖ nghÞch víi R
C/. tèc ®é dµi v tØ lÖ thuËn víi R
D. tèc ®é dµi v tØ lÖ thuËn víi R

C©u 13: Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng?
A. M«men qu¸n tÝnh cña vËt r¾n ®èi víi mét trôc quay lín th× søc × cña vËt trong chuyÓn ®éng quay quanh trôc ®ã lín.
B. M«men qu¸n tÝnh cña vËt r¾n phô thuéc vµo vÞ trÝ trôc quay vµ sù ph©n bè khèi l­îng ®èi víi trôc quay.
C. M«men lùc t¸c dông vµo vËt r¾n lµm thay ®æi tèc ®é quay cña vËt.
D/. M«men lùc d­¬ng t¸c dông vµo vËt r¾n lµm cho vËt quay nhanh dÇn.

C©u 14: C¸c vËn ®éng viªn nh¶y cÇu xuèng n­íc cã ®éng t¸c "bã gèi" thËt chÆt ë trªn kh«ng lµ nh»m ®Ó
A/. gi¶m m«men qu¸n tÝnh ®Ó t¨ng tèc ®é quay.
B. t¨ng m«men qu¸n tÝnh ®Ó t¨ng tèc ®é quay.
C. gi¶m m«men qu¸n tÝnh ®Ó t¨ng m«men ®éng l­îng.
D. t¨ng m«men qu¸n tÝnh ®Ó gi¶m tèc ®é quay.

C©u 15: Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng?
A. Khèi t©m cña vËt lµ t©m cña vËt;
B. Khèi t©m cña vËt lµ mét ®iÓm trªn vËt;
C/ Khèi t©m cña vËt lµ mét ®iÓm trong kh«ng gian cã täa ®é x¸c ®Þnh bëi c«ng thøc ;
C©u 16: Chän c©u sai.
Mét vËt r¾n khèi l­îng m chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn víi vËn tèc v th× ®éng n¨ng cña nã ®­îc x¸c ®Þnh b»ng c«ng thøc
A. W® = ; lµ vËn tèc cña mét phÇn tö cña vËt.
B. W® = .
C. W® = ; lµ vËn tèc cña khèi t©m.
D. W® = .

C©u 17: Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng?
A/. T¸c dông cña lùc vµo vËt r¾n kh«ng ®æi khi ta di chuyÓn ®iÓm ®Æt lùc trªn gi¸ cña nã.
B. M«men cña hÖ ba lùc ®ång ph¼ng, ®ång qui ®èi víi mét trôc quay bÊt kú ®Òu b»ng kh«ng.
C. Tæng h×nh häc cña c¸c lùc t¸c dông vµo vËt r¾n b»ng kh«ng th× tæng cña c¸c m«men lùc t¸c dông vµo nã ®èi víi mét trôc quay bÊt kú còng b»ng kh«ng.
D. Tæng c¸c m«men lùc t¸c dông vµo vËt b»ng kh«ng th× vËt ph¶i ®øng yªn.

C©u 18: §iÒu kiÖn c©n b»ng cña vËt r¾n chÞu t¸c dông cña ba lùc ®ång ph¼ng lµ
A. hÖ lùc cã tæng h×nh häc c¸c lùc b»ng kh«ng.
B. hÖ lùc nµy lµ hÖ lùc ®ång qui.
C. tæng c¸c m«men ngo¹i lùc ®Æt lªn vËt ®èi víi khèi t©m b»ng kh«ng.
D/. bao gåm c¶ hai ®¸p ¸n A vµ C.

C©u 19: Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng?
A. Träng t©m cña vËt lµ mét ®iÓm n»m ë t©m ®èi xøng cña vËt.
B. Träng t©m cña vËt lµ mét ®iÓm ph¶i n»m trªn vËt.
C/. Träng t©m cña vËt lµ ®iÓm ®Æt cña träng lùc cña vËt.
D. Träng t©m cña vËt lµ ®iÓm ®Æt cña hîp lùc t¸c dông vµo vËt

C©u 20: Phát biểu nào sai về vật rắn quay quanh một trục cố định?
A. gia tốc toàn phần hướng về tâm quỹ đạo.*
B. Mọi điểm trên vật rắn có cùng vận tốc góc tại mỗi thời điểm.
C. Mọi điểm trên vật rắn có cùng gia tốc góc tại mỗi thời điểm.
D. Quỹ đạo của các điểm trên vật rắn là các đường tròn có tâm nằm trên trục quay.

C©u 21: Vật rắn quay nhanh dần đều quanh một trục cố định. Một điểm trên vật rắn không nằm trên trục quay có
A. gia tốc tiếp tuyến cùng chiều với chuyển động. *
B. gia tốc toàn phần nhỏ hơn gia tốc hướng tâm.
C. gia tốc toàn phần hướng về tâm quỹ đạo.
D. gia tốc tiếp tuyến lớn hơn gia tốc hướng tâm.

C©u 22: Khi vật rắn quay biến đổi đều quanh một trục cố định? Tại một điểm M trên vật rắn có
A. véc tơ gia tốc tiếp tuyến luôn cùng hướng với véc tơ vận tốc và có độ lớn không đổi.*
B. véc tơ gia tốc pháp tuyến luôn hướng vào tâm quỹ đạo và đặc trưng cho biến đổi phương véc tơ vận tốc.
C. vận tốc dài tỉ lệ thuận với thời gian.
D. gia tốc pháp tuyến càng lớn khi M càng gần trục quay.

Câu 23: Những khẳng định nào sau đây chỉ đúng cho chuyển động quay nhanh dần đều của vật rắn quanh một trục cố định?
A. Góc quay là hàm số bậc hai theo thời gian.
B. Gia tốc góc là hằng số dương.
C. Trong quá trình quay thì tích số giữa gia tốc góc và vận tốc góc là hằng số dương.*
D. Vận tốc góc là hàm số bật nhất theo thời gian.

C©u 24: Chọn câu sai?
Đối với vật rắn quay không đều, một điểm M trên vật rắn có:
A. gia tốc hướng tâm đặc trưng cho biến đổi vận tốc về phương.
B. gia tốc pháp tuyến càng lớn khi điểm M càng dời lại gần trục quay. *
C. gia tốc tiếp tuyến đặc trưng cho biến đổi vận tốc về độ lớn.
D. vận tốc dài biến đổi nhanh khi điểm M càng dời xa trục quay.

C©u 25: Xét vật rắn quay quanh một trục cố định. Chọn phát biểu sai ?
A. Trong cùng một thời gian, các điểm của vật rắn quay được những góc bằng nhau.
B. Ở cùng một thời điểm, các điểm của vật rắn có cùng vận tốc dài.*
C. Ở cùng một thời điểm, các điểm của vật rắn có cùng vận tốc góc.
D. Ở cùng một thời điểm, các điểm của vật rắn có cùng gia tốc góc.

C©u 26: Một chuyển động quay chậm dần đều thì có
A. gia tốc góc âm. B. vận tốc góc âm.
C. vận tốc góc âm và gia tốc góc âm. D. tích vận tốc góc và gia tốc góc là âm.*

Câu 27: Một chuyển động quay nhanh dần đều thì có
A. gia tốc góc dương.
B. vận tốc góc dương.
C. vận tốc góc dương và gia tốc góc dương.
D. tích vận tốc góc và gia tốc góc là dương.*

Câu 28: Vật rắn quay xung quanh một trục cố định với gia tốc góc có giá trị dương và không đổi. Tính chất chuyển động của vật rắn là
A. quay chậm dần đều.
B. Quay nhanh dần đều.
C. quay đều.
D. quay biến đổi đều.*

Câu 29: Chọn phát biểu sai: Trong chuyển động của vật rắn quay quanh một trục cố định thì mọi điểm của vật rắn
A. có cùng góc quay.
B. có cùng chiều quay.
C. đều chuyển động trên các quỹ đạo tròn.
D. đều chuyển động trong cùng một mặt phẳng.*

C©u 30: Chọn câu sai: Khi một vật rắn quay quanh một trục cố định thì mọi điểm trên vật đều có chung
A. góc quay.
B. vận tốc góc.
C. gia tốc góc.
D. gia tốc hướng tâm. *

C©u 31: Chọn câu sai: Khi vật rắn quay quanh một trục thì
A. chuyển động quay của vật là chậm dần khi gia tốc góc âm.*
B. vật có thể quay nhanh dần với vận tốc góc âm.
C. gia tốc góc không đổi và khác không thì vật quay biến đổi đều.
D. vật quay theo chiều dương hay âm tuỳ theo dấu đại số của vận tốc góc.

Câu 32: Một vật rắn quay đều quanh một trục cố định. Các điểm trên vật cách trục quay các khoảng R khác nhau. Đại lượng nào sau đây tỉ lệ với R?
A. Chu kỳ quay.
B. Vận tốc góc.
C. Gia tốc góc.
D. Gia tốc hướng tâm. *

C©u 33: Cho các yếu tố sau về vật rắn quay quanh một trục:
I. Khối lượng vật rắn.
II. Kích thước và hình dạng vật rắn.
III. Vị trí trục quay đối với vật rắn.
IV. Vận tốc góc và mômen lực tác dụng lên vật rắn.
Mômen quán tính của vật rắn phụ thuộc vào
A. I, II, IV. B. I, II, III. *
C. II, III, IV. D. I, III, IV.

C©u 34: Chọn câu sai khi nói về mômen lực tác dụng lên vật rắn quay quanh một trục cố định?
A. Mômen lực đặc trưng cho tác dụng làm quay vật rắn quay quanh một trục.
B. Mômen lực không có tác dụng làm quay vật rắn quanh một trục khi đường tác dụng của lực cắt trục quay hoặc song song với trục quay này.
C. Dấu của mômen lực luôn cùng dấu với gia tốc góc mà mômen lực truyền cho vật rắn.
D. Nếu mômen lực dương làm cho vật rắn quay nhanh lên, và âm làm cho vật rắn quay chậm lại.*

C©u 35: Chọn câu sai: Momen quán tính của một vật rắn đối với một trục quay
A. bằng tổng momen quán tính của các bộ phận của vật đối với trục quay đó
B. không phụ thuộc vào momen lực tác dụng vào vật.
C. phụ thuộc vào gia tốc góc của vật.*

1

http://kinhhoa.violet.vn


bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:40 AM

533 Bài tập Thí Nghiệm Vật Lí
.doc 776654.doc
Kích thước: 978 kb
Lần tải: 3 lần
Download