bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:38 AM | Lần xem 1963 | Lần tải 509
  • Download images 5 ngôn ngữ tình yêu dành cho bạn trẻ
  • Download images 5 ngôn ngữ tình yêu dành cho bạn trẻ
  • Download images 5 ngôn ngữ tình yêu dành cho bạn trẻ
  • Download images 5 ngôn ngữ tình yêu dành cho bạn trẻ
  • Download images 5 ngôn ngữ tình yêu dành cho bạn trẻ

GARY CHAPMAN
NAÊM
NGOÂN
NGÖÕ
TÌNH
YEÂU
DAØNH
CHO
BAÏN
TREÛ
THE FIVE LOVE LANGUAGES OF TEENAGERS
Bìa 4:
“Chöa khi naøo vieäc nuoâi daïy treû vò thaønh nieân laïi trôû neân raéc roái vaø phöùc taïp nhö hieän nay. Coù theå
noùi, khoâng coù baát kyø caâu traû lôøi naøo coù theå giaûi toûa moïi noãi baên khoaên veà giai ñoaïn ñaëc bieät naøy cuûa treû.
Trong cuoán saùch naøy, toâi taäp trung vaøo nhöõng ñieàu maø toâi tin laø neàn taûng cô baûn nhaát cuûa moái quan heä
thöông yeâu giöõa cha meï vaø treû vò thaønh nieân. Toâi tin raèng khi baïn khaùm phaù ra nguyeân taéc hoaït ñoäng cuûa
naêm ngoân ngöõ yeâu thöông naøy vaø aùp duïng chuùng vaøo cuoäc soáng cuûa mình, moái quan heä giöõa baïn vaø con caùi
aïn seõ ñöôïc caûi thieän, vaø gia ñình baïn seõ laø moät toå aám ngaäp traøn nieàm haïnh phuùc.”
- Gary Chapman
Noäi dung tay gaáp bìa 1:
…Chöa bao giôø caùc baäc cha meï laïi caûm thaáy baát löïc trong vieäc nuoâi daïy treû vò thaønh nieân nhö ngaøy
nay; nhöng cuõng chöa bao giôø vai troø cuûa cha meï laïi trôû neân quan troïng nhö luùc naøy…
Noäi dung tay gaáp bìa 4:
…Coù hai ngoïn gioù ñang thoåi qua con ñöôøng tröôûng thaønh cuûa treû vò thaønh nieân ngaøy nay. Moät ngoïn gioù
mang theo nhöõng tieáng goïi chaân thaønh cuûa haøng ngaøn baïn treû ñang mong muoán thieát laäp moái quan heä toát ñeïp
vôùi moïi ngöôøi, ñöôïc höôùng daãn vaø soáng coù muïc ñích. Ngoïn gioù thöù hai chính laø ngoïn gioù xoaùy, vaø noù coù khaû
naêng ñe doïa ngoïn gioù ñaàu tieân…
LÔØI GIÔÙI THIEÄU
Coù theå noùi, chöa khi naøo vieäc nuoâi daïy treû vò thaønh nieân laïi trôû neân raéc roái vaø phöùc taïp nhö hieän nay.
Tình traïng baïo löïc tuoåi vò thaønh nieân khoâng chæ laø ñeà taøi treân phim aûnh maø ñaõ trôû thaønh moät phaàn trong
nhöõng baûn tin, baøi baùo chuùng ta theo doõi haøng ngaøy. Nhöõng haønh vi baïo löïc cuõng khoâng coøn giôùi haïn trong
nhöõng khu vöïc baàn cuøng thuoäc caùc thaønh phoá lôùn maø ñaõ lan traøn ñeán caùc vuøng queâ vaø laøm daáy leân moái lo
ngaïi lôùn cho toaøn xaõ hoäi.
Laø moät chuyeân gia tö vaán tình yeâu - hoân nhaân gia ñình, toâi coù cô hoäi troø chuyeän vôùi raát nhieàu phuï
huynh. Hoï toû ra heát söùc hoang mang khi noùi veà tình traïng cuûa treû vò thaønh nieân hieän nay, nhaát laø nhöõng phuï
huynh coù con söû duïng chaát kích thích, ñang mang thai hoaëc ñaõ phaù thai. Tuy nhieân, khi tìm hieåu veà vaán ñeà,
caùc baäc phuï huynh naøy laïi khoâng quan taâm ñeán caùc nguyeân nhaân xuaát phaùt töø xaõ hoäi maø laïi ñaët ra nhöõng
caâu hoûi nhaèm vaøo baûn thaân, chaúng haïn nhö: “Toâi ñaõ laøm sai ñieàu gì?” hay “Chuùng toâi ñaõ coá gaéng trôû thaønh
nhöõng cha meï toát. Chuùng toâi ñaõ ñaùp öùng moïi nhu caàu cuûa con. Laøm sao noù laïi laøm ñieàu ñoù vôùi baûn thaân noù
vaø vôùi chuùng toâi?”.
Khoâng coù baát kyø caâu traû lôøi naøo coù theå giaûi toûa moïi noãi baên khoaên veà taâm hoàn treû vò thaønh nieân
ngaøy nay. Caùc baïn treû aáy ñang soáng trong moät theá giôùi nhieàu khaùc bieät so vôùi nhöõng theá heä tröôùc. Coâng
ngheä hieän ñaïi ñaõ ñöa treû vò thaønh nieân vaøo moät neàn vaên hoùa toát ñeïp nhaát nhöng cuõng coù theå laø xaáu xa nhaát
cuûa loaøi ngöôøi. Khoaûng caùch khoâng gian ñöôïc ruùt ngaén, raøo caûn veà ngoân ngöõ, phong tuïc taäp quaùn daàn ñöôïc
xoùa boû vaø tö töôûng xaõ hoäi cuõng ñang trôû neân phoùng khoaùng hôn. Do ñoù, khoâng coù gì ngaïc nhieân khi treû vò
thaønh nieân ngaøy nay deã laàm ñöôøng laïc loái ñeán nhö vaäy.
Theo toâi, chöa bao giôø caùc baäc phuï huynh laïi caûm thaáy baát löïc trong vieäc nuoâi daïy treû vò thaønh nieân
nhö ngaøy nay; nhöng toâi cuõng cho raèng chöa bao giôø vai troø cuûa hoï laïi trôû neân quan troïng nhö luùc naøy. Taát
caû nghieân cöùu veà treû vò thaønh nieân ñeàu cho thaáy caùc baäc phuï huynh chính laø ngöôøi coù aûnh höôûng lôùn nhaát
ñeán cuoäc ñôøi treû. Chæ khi hoï töø choái vai troø ñoù thì treû môùi tìm kieám chuùng ôû baïn beø ñoàng löùa hay ôû nhöõng
ngöôøi tröôûng thaønh khaùc.
Trong cuoán saùch naøy, toâi taäp trung vaøo nhöõng ñieàu maø toâi tin laø neàn taûng cô baûn nhaát cuûa moái quan
heä thöông yeâu giöõa cha meï vaø treû vò thaønh nieân. “Tình yeâu” laø töø quan troïng nhaát trong moïi ngoân ngöõ
nhöng noù cuõng laø töø bò hieåu laàm nhieàu nhaát. Toâi hy voïng cuoán saùch naøy seõ xoùa boû nhöõng quan nieäm nhaàm
laãn ñoù vaø giuùp caùc baäc phuï huynh bieát caùch ñaùp öùng nhu caàu tình caûm cuûa con em mình. Haàu heát caùc sai
laàm cuûa treû ñeàu baét nguoàn töø vieäc treû caûm thaáy thieáu thoán tình yeâu thöông. Tuy nhieân, vaán ñeà khoâng phaûi laø
caùc baäc cha meï khoâng yeâu thöông con em hoï, maø chính laø vieäc treû khoâng caûm nhaän ñöôïc tình yeâu ñoù.
Sau thaønh coâng veà ñeà taøi ngoân ngöõ yeâu thöông cuûa vôï choàng vaø cuûa treû nhoû, toâi ñaõ nhaän ñöôïc nhieàu
lôøi ñeà nghò vieát veà ngoân ngöõ yeâu thöông cuûa tuoåi vò thaønh nieân. Quaû thaät, treû vò thaønh nieân hoaøn toaøn khaùc
so vôùi treû nhoû bôûi caùc chaùu ñang phaûi traûi qua moät giai ñoaïn chuyeån tieáp raát quan troïng trong cuoäc ñôøi.
Theo ñoù, caùc baäc cha meï seõ phaûi thay ñoåi caùch thöùc baøy toû tình yeâu neáu muoán treû caûm nhaän ñöôïc tình caûm
cuûa mình.
Toâi vieát cuoán saùch naøy chuû yeáu höôùng vaøo caùc baäc phuï huynh, nhöng toâi tin noù cuõng seõ höõu ích ñoái
vôùi taát caû nhöõng ai quan taâm ñeán treû vò thaønh nieân. Trong giai ñoaïn naøy, treû khoâng nhöõng caàn nhaän ñöôïc
tình yeâu cuûa cha meï maø coøn caàn söï quan taâm, chaêm soùc töø nhöõng ngöôøi coù aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán treû nhö
thaày coâ giaùo, huaán luyeän vieân, hay nhöõng ngöôøi hoï haøng gaàn guõi. Treû raát caàn söï thoâng hieåu vaø kinh nghieäm
cuûa nhöõng ngöôøi tröôûng thaønh. Tuy nhieân, chæ khi caûm nhaän ñöôïc tình yeâu vaø söï thaáu hieåu töø nhöõng ngöôøi
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:38 AM

Cuốn sách là cẩm nang hữu ích và cần thiết để các bậc cha mẹ xây dựng mối quan hệ gần gũi, thấu hiểu và yêu thương đối với con cái lứa tuổi vị thành niên. Hiện nay, việc giáo dục trẻ ở lứa tuổi này rắc rối và phức tạp khiến các bậc phụ huynh cảm thấy gặp khó khăn và dường như không hiểu con mình; nhưng chính lúc này đây vai trò của họ lại trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Các nghiên cứu về trẻ vị thành niên đều cho thấy các bậc cha mẹ chính là người có ảnh hưởng lớn nhất đến cuộc đời trẻ. Chỉ khi họ từ chối vai trò đó thì trẻ mới tìm kiếm chúng ở bạn bè đồng lứa hay ở những người trưởng thành khác. Hầu hết các sai lầm của trẻ đều bắt nguồn từ việc trẻ cảm thấy thiếu thốn tình yêu thương. Tuy nhiên, vấn đề không phải là các bậc cha mẹ không yêu thương con em họ, mà chính là việc trẻ không cảm nhận được tình yêu đó. Cuốn sách này được xuất bản với hy vọng sẽ giúp các bậc phụ huynh biết cách đáp ứng nhu cầu tình cảm của con em mình thông qua những hướng dẫn thực tế, sinh động. Nếu hiểu được ngôn ngữ yêu thương của trẻ và sử dụng nó một cách thường xuyên, bạn sẽ giúp trẻ nhận ra được tình cảm và sự quan tâm chân thành của mình. Khi nhu cầu về tình cảm gia đình được đáp ứng đầy đủ thì khi trưởng thành, trẻ sẽ dễ dàng tìm thấy hướng đi của mình, đồng thời sống mạnh mẽ và có trách nhiệm hơn.
772949.pdf
Kích thước: 1.81 mb
Lần tải: 0 lần
Download